ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ މެޑިކަލް ވޯޑު މަރާމާތުކޮށް މެޑިކަލް ވޯޑަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއެކު ހަވާލުކޮށްފި

ތާރީޚް
ކ.ގުރައިދޫގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ މެޑިކަލް ވޯޑު މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު އެވޯޑަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއެކު މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެހީ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޖަޕާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހަރ އެކްސެލެންސީ މިސިޒް ޓަކެއޫޗީ މިދޯރީއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީއެވެ. ކ.ގުރައިދޫގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް…

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރާ ޑީވީ ޝެލްޓަރގެ ބިމުގެ ޕަރޗޭސް އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކޮށްފި

ތާރީޚް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރާ ޑޮމެސްޓިވް ވަޔެލެންސް (ޑީވީ) ޝެލްޓަރގެ ބިމުގެ ޕަރޗޭސް އެގްރީމަންޓުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގައި ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޕަރޗޭސް އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިންނެވެ. މި އެގްރީމަންޓްގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް…

ބެންގްކޮކްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ “އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންޓަރގަވަމެންޓަލް މީޓިން އޮން ދަ ފޯތު ރިވިއު އެންޑް އެޕްރައިސަލް އޮފް ދަ މެޑްރިޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން އޮން އޭޖިން”ގައި މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ތާރީޚް
ތައިލޭންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންގްކޮކްގައި ޖޫން 29ން 1 ޖުލައި 2022ށް ކުރިއަށްދިޔަ "އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންޓަރގަވަމެންޓަލް މީޓިން އޮން ދަ ފޯތް ރިވިއު އެންޑް އެޕްރައިސަލް އޮފް ދަ މެޑްރިޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން އޮން އޭޖިން"ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މެޑްރިޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން އޮން އޭޖިންގ 2002 ރިވިއުކުރުމުގެ އިތުރުން، މި އެކްޝަން ޕްލޭން…

ފ.ނިލަންދޫގައި ޗިލްޑްރެންސް ހޯމް އެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ތާރީޚް
ފ.ނިލަންދޫ ޗިލްޑްރެންސް ހޯމްއެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީއެވެ.  މާލާ ހައި ރައިސިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ އިސްމާޢީލްއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އާއި މާލާ ހައި ރައިސިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ފ. އަތޮޅު…

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން (ޖީ.އީ.އޭ.ޕީ)ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ހިންގާ ފުރަތަމަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވައިފި

ތާރީޚް
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން (ޖީ.އީ.އޭ.ޕީ)ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ފުރަތަމަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 14 ޖޫން އިން 16 ޖޫން 2022 އަށް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ އެވެ. މިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަމާއި، ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކާއި، އަދުލުވެރިކަން އެންމެންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ކަށަވަރުކޮށްދޭ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ތަސައްވަރުކޮށް، ޤާނޫނު…

“ވޯލްޑް އެލްޑަރ އެބިއުސް އެވެއާރނެސް ޑޭ” އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން އޯޕަން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

ތާރީޚް
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށްކުރާ އަނީޔާއާއި ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން އޯޕަން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާއާއި އިހުމާލުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަޤާފީ، އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ޑިމޯގަރާފިކް ސަބަބުތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްގެން، އެފަދަ އަނިޔާއާއި އިހުމާލު އެދޭވޭގޮތެއްގައި ދެނެގަންނާނެ ފުރުޞަތު މުޖުތަމަޢުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި މި ފޯރަމުގައި މިނިސްޓަރ…