ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ނިޒާމް ނުވަތަ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް ކިޔަނީ ކޮންކަމަކަށް؟

ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ އެންމެ ބޮޑަށް އަޑުއިވިގެންދާ ބަހަކީ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤްކުރެއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (2019/19) ގައިވެސް ބާރު އެޅިފައިވާ މި ސިސްޓަމްއަކީ ކޮބައިކަން މިއަދު ދަނެގަންނަން އެބަޖެހެއެވެ. މި ސިސްޓަމްއަކީ ދަޢުލަތްބާއެވެ؟ މީހެއްބާއެވެ؟ ނުވަތަ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިއަހަރު ރެހެންދި އެވޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން އިޢުލާން ކުރުން

  ރެހެންދި އެވޯޑަކީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އެކިއެކި ދާއިރާއިން އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، މުޖުތަމަޢު ބިނާ ކުރުމަށް އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރުގެ އަގު، ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ކުރިއެރުވުމަށް ވަކި ފަރުދުންނާއި ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށާއި އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެމުން ގެންދާ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޮކްޓޫބަރު 2020ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

އޮކްޓޫބަރު 2020ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމުލަ 257 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ: ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 135 މައްސަލަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެ ގޮތުން މި ބާވަތުގެ 43 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ޖިންސީ ހާނިއްކައިގެ 38
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ