ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ މެޑިކަލް ވޯޑު މަރާމާތުކޮށް މެޑިކަލް ވޯޑަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއެކު ހަވާލުކޮށްފި

ކ.ގުރައިދޫގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ މެޑިކަލް ވޯޑު މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު އެވޯޑަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއެކު މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެހީ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޖަޕާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހަރ އެކްސެލެންސީ މިސިޒް ޓަކެއޫޗީ މިދޯރީއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީއެވެ. ކ.ގުރައިދޫގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރާ ޑީވީ ޝެލްޓަރގެ ބިމުގެ ޕަރޗޭސް އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރާ ޑޮމެސްޓިވް ވަޔެލެންސް (ޑީވީ) ޝެލްޓަރގެ ބިމުގެ ޕަރޗޭސް އެގްރީމަންޓުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގައި ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޕަރޗޭސް އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިންނެވެ. މި އެގްރީމަންޓްގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖޫން 2022 ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

ޖޫން 2022 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަށް ޖުމްލަ 248 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 126 މައްސަލަ ޖޫން މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެ ގޮތުން އިހުމާލުވުމުގެ 28 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލެއް ކުރާތަން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބެންގްކޮކްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ “އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންޓަރގަވަމެންޓަލް މީޓިން އޮން ދަ ފޯތު ރިވިއު އެންޑް އެޕްރައިސަލް އޮފް ދަ މެޑްރިޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން އޮން އޭޖިން”ގައި މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ތައިލޭންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންގްކޮކްގައި ޖޫން 29ން 1 ޖުލައި 2022ށް ކުރިއަށްދިޔަ “އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންޓަރގަވަމެންޓަލް މީޓިން އޮން ދަ ފޯތް ރިވިއު އެންޑް އެޕްރައިސަލް އޮފް ދަ މެޑްރިޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން އޮން އޭޖިން”ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މެޑްރިޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން އޮން އޭޖިންގ 2002 ރިވިއުކުރުމުގެ އިތުރުން، މި އެކްޝަން ޕްލޭން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ