ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރަކަށްވާ މީހުން ދިރިއުޅުމަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަރުކަޒުތައް ކަނޑައަޅައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރަކަށްވާ މީހުން، ދިރިއުޅުމަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަރުކަޒުތައް ކަނޑައަޅައި އެތަންތަނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީއިން ފަށައިފިއެވެ. “ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު”، ޤާނޫނު ނަމްބަރު (2012/3)ގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުން، ދިރިއުޅުމަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަރުކަޒުތައް ބިނާކުރުމާއި އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކާއި، ހަމަތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި އަމާޒުތައް ކަނޑައަޅައި މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޮގަސްޓް 2020ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

އޯގަސްޓު 2020ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމުލަ 184 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ: ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 103 މައްސަލަ  އޯގަސްޓު މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ޖިންސީ ހާނިއްކައިގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެ ގޮތުން މި ބާވަތުގެ 36 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން އިހުމާލުވުމުގެ 24
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”ލޯންޗިންގ އޮފް ޑިޖިޓަލް ޕޯޓަލް އެންޑިންގ ސެކްޝުއަލް އެބިއުސް އެންޑް ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލެންސް” އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ކޮމަންވެލްތުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ލޯންޗިންގ އޮފް ޑިޖިޓަލް ޕޯޓަލް އެންޑިންގ ސެކްޝުއަލް އެބިއުސް އެންޑް ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލެންސް” އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ މިއަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި މި އިވެންޓުގައި ޑިޖިޓަލް ޕޯޓަލް ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕެޓްރީޝިއާ ސްކޮޓްލެންޑެވެ. މި ޑިޖިޓަލް ޕޯޓަލަކީ ކޮމަންވެލްތާއި، ގެވެށި އަނިޔާއާއި ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ “ނޯ މޯ” ގުޅިގެން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

“ވަރޗުއަލް މީޓިންގ އޮފް ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓަރސް ފޮރ ވިމެންސް އެފެއާޒް އެންޑް ޖެންޑަރ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އޮން ކޮވިޑް-19″ގައި މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

“ވަރޗުއަލް މީޓިންގ އޮފް ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓަރސް ފޮރ ވިމެންސް އެފެއާޒް އެންޑް ޖެންޑަރ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އޮން ކޮވިޑް-19″ގައި މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ މިއަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުން އިތުރުވަމުން ދިއުމާއި، މި ޙައްސާސް ވަގުތުގައި އެކި ފަރާތްތައް ތަޙައްމުލު ކުރަމުންދާ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ޤައުމުތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ޙިއްސާކޮށް، ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމެވެ.   މި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ