މެއި 2022 ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

މެއި 2022ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމްލަ 278 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ: ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 137 މައްސަލަ މެއިމަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ޖިންސީ ހާނިކައި އާއި ޖިސްމާނީ ހާނިކައިގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެ ގޮތުން މި ބާވަތުގެ 31 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފ.ނިލަންދޫގައި ޗިލްޑްރެންސް ހޯމް އެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ފ.ނިލަންދޫ ޗިލްޑްރެންސް ހޯމްއެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީއެވެ.  މާލާ ހައި ރައިސިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ އިސްމާޢީލްއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އާއި މާލާ ހައި ރައިސިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ފ. އަތޮޅު
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން (ޖީ.އީ.އޭ.ޕީ)ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ހިންގާ ފުރަތަމަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވައިފި

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން (ޖީ.އީ.އޭ.ޕީ)ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ފުރަތަމަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 14 ޖޫން އިން 16 ޖޫން 2022 އަށް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ އެވެ. މިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަމާއި، ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކާއި، އަދުލުވެރިކަން އެންމެންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ކަށަވަރުކޮށްދޭ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ތަސައްވަރުކޮށް، ޤާނޫނު
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

“ވޯލްޑް އެލްޑަރ އެބިއުސް އެވެއާރނެސް ޑޭ” އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން އޯޕަން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށްކުރާ އަނީޔާއާއި ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން އޯޕަން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާއާއި އިހުމާލުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަޤާފީ، އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ޑިމޯގަރާފިކް ސަބަބުތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްގެން، އެފަދަ އަނިޔާއާއި އިހުމާލު އެދޭވޭގޮތެއްގައި ދެނެގަންނާނެ ފުރުޞަތު މުޖުތަމަޢުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި މި ފޯރަމުގައި މިނިސްޓަރ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ