ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުޖުތަމަޢުއެއްގައި ޤާއިމު ކުރާ އިޖުތިމާޢީ ބަދަހި މަދަދުވެރިން (އިބަމަ) ށ. އަތޮޅުގައި އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުޖުތަމަޢުއެއްގައި ޤާއިމުކުރާ އިޖްތިމާޢީ ބަދަހި މަދަދުވެރިން (އިބަމަ) ށ. އަތޮޅުގައި އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ށ.އަތޮޅު، އަތޮޅުވެހީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިބަމަ އިފްތިތާޙްކޮއްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ އެވެ. އިބަމަ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ ވިދާޅުވީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސެންޓަރެއް އަތޮޅުގެ އެންމެ ރަށެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް، ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް، ގިނަ މުއައްސަސާތައް ޤާއިމްކުރެވިފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި މި އެންމެހާ މުޢައްސަސާތަކަކީވެސް، އިޖުތިމާޢީ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފެބުރުވަރީ 2022 ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

ފެބުރުވަރީ 2022ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމްލަ 235 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ: ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 106 މައްސަލަ ފެބުރުވަރީ މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އިހުމާލުގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެ ގޮތުން މި ބާވަތުގެ 28 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ޖިންސީ ހާނިކައިގެ 23
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ޔޫއެންޑީޕީ ގަވަނަންސް ޕޯޓްފޯލިއޯ ހިންގުމަށް ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފި.

މާލެ، މާރިޗު 23، 2022: ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓެގްރޭޓެޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު މި ޕްރޮގްރާމް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި، ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ދޯޅު އަދި ކުރިޔާލާ އެކުލަވާލެވޭ ސިޔާސަތުތަކަށް ބާރު އަޅާ، މުސްތަގިއްލު، ހާމަކަން ބޮޑު އަދި ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭގޮތަށް ދައުލަތް ހިންގުމާއި އަދުލުގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ބާރުއަޅާ ރައްޔިތުންގެ ބާރާއި އިހުތިޔާރު ހިމެނިގެން ހިންގޭ، ހުޅުވާލެވިފައިވާ ދިމިގްރާތީ ނިޒާމެއް ބިނާކުރުމުގެ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފި

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން 22 މާރިޗް 2022 ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ލޯންޗް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު ތަސްދީޤުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/18 ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު ޤައުމީ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ