ބީއެމްއެލްއާއި އެސްޓީއޯގެ 35 މުވައްޒަފަކަށް ޑިސްއެބިލިޓީ ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޑިސްއެބިލިޓީ ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ. (ބީއެމްއެލް)އާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ 35 މުވައްޒަފަކަށް ހިންގައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދީ، ވަޒީފާގެ މާޙައުލަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާ ރަޙުމަތްތެރި ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ހެދުމެވެ. ޑިސްއެބިލިޓީ ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އެސްޓީއޯގައި މިއަދު ހިންގިފައިވާ އިރު، މި ޕްރޮގްރާމްގައި 11 އަންހެން މުވައްޒަފަކާއި 9
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ސަބަބުން، އެ ކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ވެސް ފޯރާ – މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކުގައި، ގިނަ ފަހަރަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަނީ، އެ ކަމުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނީ އެ ކަމުގެ ޝިކާރައަށްވެފައިވާ މީހާއަށް ނުވަތަ އެ ފަދަ މީހެއްގެ ޢާއިލާއަށް އެކަނި ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ސަބަބުން، އެ ކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ވެސް ފޯރާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިއްޖެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޙަފުލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ އިފްހާމް ޙުސައިން ވިދާޅުވީ މިއީ މި ދާއިރާގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ހޮލިޑޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފި

ސްކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޚާއްޞަ ހޮލިޑޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން ހިންގައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައި ވަނީ ކުދިންގެ އުމުރުފުރާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ އެކި ދާއިރާތަކުން ކުދިންގެ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ. ފިޔަވަތިގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ކިޑްސް ބޭކިންގ ޕްރޮގްރާމަކާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅިގެން ހިންގުނު “ޕޮލިސް ކޭމްޕު” ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ