އޮކްޓޫބަރު 2018ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

އޮކްޓޫބަރު 2018ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ޖުމުލަ 208 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 106 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއީ އޮކްޓޫބަރު މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މައްސަލަތަކުގެ 51 އިންސައްތައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ޖިންސީ ހާނީއްކައިގެ މައްސަލަތަކެވެ. މި ގޮތުން މި ބާވަތުގެ 36 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު ފިޔަވަތީގައި ސެންސަރީ ރޫމެއް ގާއިމުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު ފިޔަވަތީގައި ސެންސަރީ ރޫމެއް ގާއިމުކޮށްފިއެވެ. މި ސެންސަރީ ރޫމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ ފިޔަވަތީގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޔުނިސެފްގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިސްޓަރ މުނީރު އ. ސަފީލްދީނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ވިދާޅުވީ މި ސެންސަރީ ރޫމް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށާއި، ނަފްސާނީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހާނިއްކައާއި އަނިޔާއާއިން ރައްކައުތެރިވެފައިވާ މާޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅުމާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ އަންހެނަކަށް ވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ހާނިއްކައާއި އަނިޔާއާއިން ރައްކައުތެރިވެފައިވާ މާޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅުމާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ އަންހެނަކަށް ވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް މީހަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި އަނިޔާ ތަޙައްމުލުކުރަން ޖެހިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވެގެންނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފިލިޕީންސް އެމްބަސީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރާ “ޖެންޑަރ އެވެއަރނަސް އެންޑް ޑެވަލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮން ލޭބަރ ރިލޭޓަޑް ކޮންސަރންސް އިންކްލޫޑިންގ ސެކްޝުއަލް ހެރަސްމަންޓް އެންޑް ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލެންސް އިޝޫޒް” ޕްރޮގްރާމް ހުޅުވުމުގެ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި

އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން 9 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފިއެވެ. އެމެރިކަން ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ވޯކްޝޮޕްގެ މަޤްޞަދަކީ އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، އެ ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބާޔާންކޮށްދީ، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ. ޖުމުލަ 22 މީހުން ބައިވެރިވި މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި، ގެވެށި އަނިޔާއާއި، ޖެންޑަރ އަދި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ