އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައްޔާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާ އެކި ނުފޫޒުތަކާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާން ޖެހޭ – މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައްޔާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާ އެކި ނުފޫޒުތަކާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. “ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގައިންސްޓް ވިމެން (ސީޑޯ)” ގެ ދަށުން ދައުލަތުން އދއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ 6ވަނަ ޕީރިއަޑިކް ރިޕޯޓު ވެލިޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާއެކު ބާއްވާ ވެލިޑޭޝަން ބައްދަލުވުން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ޗަންޕާ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ، މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ހަވާސާވެފައިވާ ބައެއްކަމަށް އެފަރާތްތަކަށް އިޙްސާސްކުރެވޭނެ ޖާގަ މިހާރަށްވުރެ ކުޑަކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ، މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ހަވާސާވެފައިވާ ބައެއްކަމަށް އެފަރާތްތަކަށް އިޙްސާސްކުރެވޭނެ ޖާގަ މިހާރަށްވުރެ ކުޑަކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީވެސް މުޖުތަމަޢުގައި ޝާމިލްވެއުޅޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން މުޖުތަމަޢުގައި އިތުރުކުރުމާއި، ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި  މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ދ.ކުޑަހުވަދޫއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފު ދ.ކުޑަހުވަދޫއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ނޮވެމްބަރު 26ގައި ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅަކީ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާ ދައުރަކަށް އެކުލަވައިލުމާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޙަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. މި ޙަފުލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކީ އަތޮޅާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ ބައެއް ކަމުގައި މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ކަމުން، މި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަނިޔާ ލިބޭ އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އަނިޔާ ލިބޭ އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މި ފަދަ ޙައްސާސީ މައްސަލަތަކުގައި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަންހެނުންނަށާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމުގެ ގޮތުން، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ނޮވެންބަރު 25ން ޑިސެންބަރު 10ށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ “16
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ