ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ބިނާކުރެވިފައި ވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ ކަން ރިޢާޔަތްކުރެވިގެނެއް ނޫން – މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ބިނާކުރެވިފައި ވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ ކަން ރިޢާޔަތްކުރެވިގެނެއް ނޫން ކަން އެ ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ނަތީޖާއިން ފެންނަން އެބަ އޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިވެލި އެވޯޑު 2019 ދިނުމުގެ ގޮތުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

21 ފަރާތަކަށް ރިވެލި އެވޯޑު ދެއްވައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދެވޭ ރިވެލި އެވޯޑު 21 ފަރާތަކުން ހާސިލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ރިވެލި އެވޯޑު ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ 2 ކުއްޖަކު މައިނަރ ހޮޓެލްސް ގްރޫޕް އެކްސްޕްލޯރަރ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ 2 ކުއްޖަކު މައިނަރ ހޮޓެލްސް ގްރޫޕް އެކްސްޕްލޯރަރ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މި ޕްރޮގްރާމް މި ކުދިން ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މައިނަރ ހޮޓެލްސް ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ގެންދާ އަނަންތާރާ މޯލްޑިވްސްގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ބައިވެރިންނަށް މައިނަރ ހޮޓެލްސް ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާގެ ލެވަލް 3ގެ ސެޓުފިކެޓެއް ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ރިސޯޓުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޭ 2019ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

މޭ 2019ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމުލަ 212 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ.   ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 111 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއީ މޭ މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މައްސަލަތަކުގެ 52 އިންސައްތައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ޖިންސީ ހާނީއްކައާއި ޖިސްމާނީ ހާނީއްކައިގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެ ގޮތުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ