މާރިޗު 2019ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

މާރިޗު 2019ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމުލަ 253 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 131 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއީ މާރިޗު މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މައްސަލަތަކުގެ 52 އިންސައްތައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ޖިސްމާނީ ހާނީއްކައިގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެ ގޮތުން މި ބާވަތުގެ 38 މައްސަލަ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ ދެއްވާ ޚިޠާބު

އައްސަލާމުޢަލައިކުމް. މިއަދަކީ ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފާހަގަކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް! މި ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކުޑަކުދިންނަށް ފޮނުވަން! އަދި މި ދުވަސް މި އަހަރު ފާހަގަކުރެވިގެން މި ދަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގައި ކަމުން، މި މާތް މައްސަރުގެ ދަރުމައާއި ސަވާބު މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. މި އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރަކީ “ކުޑަކުދިން ބާރުވެރިކުރުވުން”. ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުން ހުރި ސިޔާސަތުތަކަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމެއް ކަމުގައިވާ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަންހެނުން ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ނުވެގެން އުޅެނީ ޤާނޫނުތަކެއް ނެތިގެންނޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތް – މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރެވުނުތާ ބަރާބަރު 3 އަހަރު ކުރިއަށް އޮތް އޮގަސްޓު މަހު 23ގައި ފުރޭ އިރު، އަންހެނުން ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤުތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ނުވެގެން އުޅެނީ ޤާނޫނުތަކެއް ނެތިގެންނޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްރާންޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ކުރިއަށް ގެންދާ “ސިމްޕޯސިއަމް އޮން ވިމެންސް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓިސިޕޭޝަން”
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރިވެލި އެވޯޑު 2019އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ލާބައަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއި، އެ ކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ ރިވެލި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެއް ފަހަރު ދެވޭ މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލެވޭ ދާއިރާތަކަކީ: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް (4 ފަރާތް) ރާއްޖެއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ރީތި ނަން ހޯދައިދޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާ (1 ފަރާތް) ނުކުޅެދުންތެރިކަން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ