ނޫސްބަޔާން

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާމެދު އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ޖިންސީ ގޯނަ ކުރިކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އެއް ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ތިން މީހަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެ އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި، އަނިޔާ ލިބުނު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ 2020 ޖަނަވަރީ 15 ވީ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނޫސް ބަޔާން

ދެކުނުގެ ރަށެއްގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް 2020 ޖަނަވަރީ މަހުގެ 15ވީ ބުދަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، މި މައްސަލައިގައި ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި ހިނގައިފައިވަނީ ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލައެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، އެ ކުއްޖާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ކަމާ ގުޅުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަރުކާރުގެ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމު މިހާރު ބައްޓަންކުރެވެމުން ދަނީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް، ޢާއިލާއަކަށް އަދި ގޭބިސީއަކަށް ވާސިލުވެވޭނެ ގޮތަށް – މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ބާކީކުރުމެއް ނެތި، އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން ކަމަށާއި، އަދި އެކަން މިހާރު ބައްޓަންކުރެވެމުން ދަނީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް، ޢާއިލާއަކަށް އަދި ގޭބިސީއަކަށް ވާސިލުވެވޭނެ ގޮތަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނޭޝެނެލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ)ގެ ފަރާތުން މިއަދު ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލަކްސް ސައުތު އަރި އެޓޯލްގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މަރުކަޒުތަކަށް 14،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ލަކްސް ސައުތު އަރި އެޓޯލްގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް 14،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު (215،880 ރުފިޔާ) ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. ލަކްސް ސައުތު އަރި އެޓޯލްގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން އެހީ ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޖޮނަސް އަމްސްޓަޑްއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން އެހީއާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފެވެ. މި އެހީއަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ހަދިޔާކުރެވުނު 7،000 އެމެރިކާ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ