މުޖުތަމަޢުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތިބޭ ޚިދުމަތްތެރިންނަކީ އޯގާތެރިކަމާއި އަޅާލުމާއިއެކު، ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން، ގާތުން ޚިދުމަތްދޭ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން މިވުޒާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސިލްސިލާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި.

ތާރީޚް
އިޖުތިމާޢީ އަދި ޢާއިލީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން، ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ، ރައްޔިތުންގެ އުނދަގޫތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭ ވުޒާރާއެކެވެ. މި އަމާޒު ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި، މިވުޒާރާގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތްތެރިއަކީވެސް އޯގާތެރި، ކުލުނުވެރި، މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި އެހެން މީހުންގެ ޙާލަތު ދެނެގަންނަ ބަޔަކަށްވުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. މިގޮތުން މެއި މަހުގެ 13 އިން 18 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި މިކަންކަމަށް ބައިވެރިން އިތުރަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ވަނީ…

ޑިސެންބަރ 2023 ގައި މި ވުޒާރާއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

ތާރީޚް
ޑިސެންބަރ 2023 ގައި އިޖުތިމާޢީ އަދި ޢާއިލީ ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ވަނީ ޖުމްލަ 199 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 76 މައްސަލަ ޑިސެންބަރ މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލައެވެ. އެގޮތުން މިބާވަތުގެ 26 މައްސަލައެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޖިންސީ އަނިޔާގެ 14 މައްސަލަ،…

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ވަގުތީ ގޮތުން ވެސް މިހާރު ފޮސްޓަރ ކުރެވޭނެ

ތާރީޚް
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން، ވަގުތީ ގޮތުން ފޮސްޓަރކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ފުރުސަތު  ހުޅުވާލައިފި އެވެ.  ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުދިން ގެނެވެނީ ވަގުތީ ގޮތުން ނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ އެކުދިންގެ އުފަން އާއިލާތަކަށް އަނބުރާ ނުފޮނުވި، މަރުކަޒު ކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެ ކުދިންނަށް އާއިލީ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ކުއްޖާގެ އުފަން އާއިލާ ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ…

“ގެވެށި ގުޅުން” ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ކާޓޫނު ސީރީސް އާއި ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތް ސީރީސްގެ، ވީޑިއޯ ވަރޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ތާރީޚް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ގެވެށި ގުޅުން" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ކާޓޫނު ސީރީސް އާއި ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތް ސީރީސްގެ، ވީޑިއޯ ވަރޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. ކާޓޫނު ސީރީސް އާއި ވާހަކަ ފޮތް ސީރީސްގެ ވީޑިއޯ ވަރޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ހަވީރު އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޝަރަފުވެރި މެހްމާނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދެވެ. އަދި، ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތް ސީރީސްގެ ވީޑިއޯ ވަރޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ…

ވ.އަތޮޅުގައި ބާއްވާ ޢިޖްތިމާއީ ބަދަހި މަދަދުވެރިން (އިބަމަ) ގެ ފޯރަމް ފަށައިފި

ތާރީޚް
ވ.އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ބަދަހި މަދަދުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަނެ މަޝްވަރާގެ އަލީގައި ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްނެގުމާއި އެކު ވ.އަތޮޅު އިބަމަ ފޯރަމް ފަށައިފި އެވެ. ވ. އަތޮޅު ފެލިދޫ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށްދާމި ފޯރަމަކީ އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޯރަމެކެވެ. ޔުނިސެފްގެ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ ވ.އަތޮޅު…

ޑިސެންބަރު 2022 ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

ތާރީޚް
ޑިސެންބަރު 2022 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަށް ޖުމްލަ 245 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 109 މައްސަލަ ޑިސެންބަރު މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލެއް ކުރާތަން ކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ ފެނުމުގެ މައްސަލައެވެ. އެގޮތުން މިބާވަތުގެ 30 މައްސަލައެއް ވަނީ…