މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ހުޅުމާލޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ‘ފިޔަވަތި’ އަދި ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ތާރީޚް
ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން، ޢުމުރުން 9 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، 2016 ފެބްރުއަރީ 17 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރެވި ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައިވާ ‘ފިޔަވަތި’ އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަދު ހަވީރު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު މިޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިމަރުކަޒަށް އެކަމަނާ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، މަރުކަޒުގައި ތިބޭކުދިންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށްލައްވާ…