ބަސްބުނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ބާރުއަޅާނަން – މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

ތާރީޚް
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ނުރަނގަޅު ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް، ޢާއިލާއާއި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ބަސްބުނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް ބާރުއަޅުއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 2019ވަނަ އަހަރަށް ރަންވޭލާ ކެމްޕޭން ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި އިންތިޒާމުކުރެވުނު ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅައިލުމާއި އެހީތެރިކަން…

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކޮމަންވެލްތުގެ އެސެސްމަންޓް ޓީމު މިނިސްޓަރ ޝިދާތާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތާރީޚް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލުން ކޮމަންވެލްތުގެ މެންބަރޝިޕް ދިނުމަށް އެސެސްމަންޓް ހެއްދެވުމަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ޓީމު މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރޭ މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވަނީ މި ވަފުދަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، ދިވެހިރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅެން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަން ހާމަކުރައްވައިފައެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔެއާއެކު ގާތް ގުޅުމެއް ބާވައިގެން މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށާއި،…

ޑިސެންބަރު 2018ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

ތާރީޚް
ޑިސެންބަރު 2018ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމުލަ 290 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 131 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއީ ޑިސެންބަރު މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މައްސަލަތަކުގެ 45 އިންސައްތައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. މި ގޮތުން މި ބާވަތުގެ 48 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.…

އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބައިވެރިޔަކީ އިންޑިއާ – މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

ތާރީޚް
ޒާމާނުއްސުރެ އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ޙިއްޞާއެއް ވާ ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މުޙިންމު އެއް ބައިވެރިޔަކީ އިންޑިއާ ކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ވިވަކަންޑަނާ ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވަށް މޭޒު ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުމަކީ ތާރީޚީ ގުޅުމެއް ކަމަށާއި، މި…

ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަރުތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގައިފައިވާތީ، އެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ހޯމް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރައްވައިފި

ތާރީޚް
ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަރުތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގައިފައިވާތީ، އެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް މިއަދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއާ ބައްދަލުކުރައްކުރައްވައި، ޙިއްޞާކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ ފާއިތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ބާވަތުގެ ގިނަ ހާދިސާތައް ހިނގައިފައިވާ ކަމަށާއި، މި ފަދަ…

“މިންތީގެ ނަޒަރަކުން ވިސްނުމުގެ މުހިންމުކަން” މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކެބިނެޓަށް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ތާރީޚް
"މިންތީގެ ނަޒަރަކުން ވިސްނުމުގެ މުހިންމުކަން" މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ކެބިނެޓަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ ސެޝަނެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުރިއަށް ދިޔަ މި ސެޝަންގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަންކަމާ ގުޅުން ހުރި މަފްހޫމުތަކާއި، ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި، އެއްބަސްވުންތަކުގެ އިތުރުން، މިންތީގެ ނަޒަރިއްޔާތުން ވިސްނުމުން ކުރާނެ ފައިދާތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައިލައިފައިވެއެވެ. މި ސެޝަންގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް…
1 2 3 31