ނޫސްބަޔާން

ތާރީޚް
ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާމެދު އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ޖިންސީ ގޯނަ ކުރިކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އެއް ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ތިން މީހަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެ އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި، އަނިޔާ ލިބުނު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ 2020 ޖަނަވަރީ 15 ވީ…

ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޚް
ދެކުނުގެ ރަށެއްގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް 2020 ޖަނަވަރީ މަހުގެ 15ވީ ބުދަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، މި މައްސަލައިގައި ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި ހިނގައިފައިވަނީ ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލައެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، އެ ކުއްޖާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ކަމާ ގުޅުން…

ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޚް
މިހާރު ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީގައި ކުރިއަށްގެންދާ "އައްސޭރީ" އޮޕަރޭޝަންގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ދައުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން އަދި ނާޒުކު ޙާލަތްތަކުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކުންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުއާޙަދާތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތަކުން މަހުރޫމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި، އެ ފަދަ ކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަގުތުން ވަގުތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ. އެ ގޮތުން މި މަސައްކަތުގައި މިހައިތަނަށް 9 ގޭބިސީއަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް…