މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނޯވޭއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި

ތާރީޚް
ނޯވޭގެ ވެރިރަށް އޮސްލޯގައި ކުރިއަށް ދާ "އެންޑިންގ ސެކްޝުއަލް އެންޑް ޖެންޑަރ-ބޭސްޑް ވަޔަލެންސް އިން ހިއުމެނިޓޭރިއަން ކްރައިސިސް" ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ގޮތުން ނޯވޭ ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް މިރޭ ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 23ން 24ށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޮންފަރެންސްގެ ހައި-ލެވެލް ސެގްމެންޓްގައާއި ސައިޑް އިވެންޓްތަކުގައި މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނޯވޭ ސަރުކާރާއި، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޕޮޕިއުލޭޝަން…

އެޕްރީލް 2019ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

ތާރީޚް
އެޕްރީލް 2019ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމުލަ 206 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ.   ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 113 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއީ އެޕްރީލް މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މައްސަލަތަކުގެ 55 އިންސައްތައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެ ގޮތުން މި ބާވަތުގެ 37…

ޢާއިލާ ތެރޭގައާއި ތަޢުލީމީ މާޙައުލުގައި ވެސް ކުޑަކުދިންގެ ބައިވެރިވުމާއި މުހިންމު ކަން އެ ކުދިންނަށް އިހުސާސްކޮށް ދޭން ޖެހޭ – މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

ތާރީޚް
ޢާއިލާ ތެރޭގައާއި ތަޢުލީމީ މާޙައުލުގައި ވެސް ކުޑަކުދިންގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމާއި، އެ ކުދިންނަކީ މުހިންމު ބައެއް ކަން އިހުސާސްކޮށް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް މިއަދު ދެއްވި ޚިޠާބުގައި މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރަކީ ކުޑަކުދިން ބާރުވެރިކުރުވުން ކަމުގައި ވާ އިރު، ކުޑަކުދިން ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން…

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން “ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ކޭމްޕް 2019″ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް އިންތިޒާމުކޮށްފި

ތާރީޚް
މި އަހަރުގެ ޤައުމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން "ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ކޭމްޕް 2019"ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް މިއަދު އިންތިޒާމުކޮށްފިއެވެ. މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމުކުރެވުނީ ތިންކް މޯލްޑިވްސް، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)، މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްއާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭ ފަރުކޮޅުފުށީގައެވެ. މި ފަދަ ކޭމްޕެއް އިންތިޒާމުކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުޑަކުދިން ބާރުވެރިކުރުވައި، އެކި ދާއިރާތަކުން އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާނެ…

އަންހެނުން ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ނުވެގެން އުޅެނީ ޤާނޫނުތަކެއް ނެތިގެންނޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތް – މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

ތާރީޚް
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރެވުނުތާ ބަރާބަރު 3 އަހަރު ކުރިއަށް އޮތް އޮގަސްޓު މަހު 23ގައި ފުރޭ އިރު، އަންހެނުން ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤުތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ނުވެގެން އުޅެނީ ޤާނޫނުތަކެއް ނެތިގެންނޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްރާންޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ސިމްޕޯސިއަމް އޮން ވިމެންސް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓިސިޕޭޝަން"…

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދީނީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ ދެމެދު އެމް.އޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ތާރީޚް
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގައި، ޤުރުއާނަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ (އެމް.އޯ.ޔޫ)އެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރުއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ…