ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދީނީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ ދެމެދު އެމް.އޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ތާރީޚް
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގައި، ޤުރުއާނަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ (އެމް.އޯ.ޔޫ)އެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރުއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ…

ތިނަދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ތާރީޚް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ގދ.ތިނަދޫއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ތިނަދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޓަކައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް ފަހު މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވަނީ އެ ތަނާއި އެ ތަނުގައި ދެވޭ ފަރުވާތައް ބައްލަވައިލައްވައިފައެވެ. ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުއްދުމަށް…

87 ދާއިރާގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް އެންމެ ހަތަރު ގޮނޑި ލިބިގެން ދިޔުމަކީ ހިތާމައެއް – މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

ތާރީޚް
ދިވެހި ތާރީޚުގައި މުހިންމު އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިފައިވާ އިރު، އެ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 87 ދާއިރާގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް އެންމެ ހަތަރު ގޮނޑި ލިބިގެން ދިޔުމަކީ ހިތާމައެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ފަރާތުން ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލްގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ވޯކްޝޮޕް އޮން އެޑްރެސިންގ ޖެންޑަރ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ގެޕްސް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ…

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އީޔޫގެ އިލެކްޝަން އެކްސްޕަރޓް މިޝަން މިނިސްޓަރ ޝިދާތާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތާރީޚް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ އިލެކްޝަން އެކްސްޕަރޓް މިޝަން މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތް މިންވަރާއި، ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް އެ ބޭފުޅުންނާ ޙިއްޞާކުރައްވައިފައެވެ. މިނިސްޓަރ ޝިދާތާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާއިތުވެ ދިޔަ ދައުރުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި…

ފެބުރުވަރީ 2019ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

ތާރީޚް
ފެބުރުވަރީ 2019ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމުލަ 213 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 105 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއީ ފެބުރުވަރީ މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މައްސަލަތަކުގެ 49 އިންސައްތައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެ ގޮތުން މި ބާވަތުގެ 32 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.…

އ.ދ.ގެ މައި އިދާރާގައި ކުރިއަށް ދާ “ދަ ކޮމިޝަން އޮން ދަ ސްޓޭޓަސް އޮފް ވިމެން”ގެ 63ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ސްޓޭޓްމަންޓް ދެއްވައިފި

ތާރީޚް
އ.ދ.ގެ މައި އިދާރާގައި ކުރިއަށް ދާ "ދަ ކޮމިޝަން އޮން ދަ ސްޓެޓަސް އޮފް ވިމެން"ގެ 63ވަނަ ސެޝަންގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ސްޓޭޓްމަންޓް ދެއްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ ޝިދާތާގެ ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަށާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެ ގޮތުން އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ، ސިޔާސީ އަދި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ކުރިމަތިވާ މި ފަދަ ގޮންޖެހުންތައް އެ ކަމަނާ ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ޝިދާތާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ…