ޖަނަވަރީ 2019ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

ތާރީޚް
ޖަނަވަރީ 2019ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމުލަ 274 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 128 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއީ ޖަނަވަރީ މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މައްސަލަތަކުގެ 47 އިންސައްތައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. މި ގޮތުން މި ބާވަތުގެ 48 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.…

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އާސަންދައާއި އެންސްޕާގެ ކައުންޓަރެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ގާއިމުކޮށްފި

ތާރީޚް
ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އާސަންދައާއި ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ)ގެ "ޑިސްޕެޗް" ކައުންޓަރެއް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް)ގައި މިއަދު ގާއިމުކޮށްފިއެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގައި ބޭއްވުނު ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ކައުންޓަރގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފްއެވެ. މި ކައުންޓަރުގެ ސަބަބުން އާސަންދައާއި އެންސްޕާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އައިޖީއެމްއެޗްއިން ވެސް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާސަންދައާއި އެންސްޕާގެ…

އިންޑިއާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ “ރީޖަނަލް ވިމެން ލީޑަރސް ޑައިލޮގް”ގައި މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ތާރީޚް
ކެނެޑާގެ ސަރުކާރުން މި މަހުގެ 21ން 22ށް އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި އިންތިޒާމުކުރި "ރީޖަނަލް ވިމެން ލީޑަރސް ޑައިލޮގް، ފެމްޕަރލް4: ބްރޭކިންގ ބެރިއާސް"ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އެ ކަމަނާ މި ޑައިލޮގްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ކެނެޑާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޑޭވިޑް މެކްކިނަން ދެއްވި ޚާއްޞަ ދަޢުވަތަކަށެވެ. މި ގައިލޮގްގައި 14 ޤައުމެއްގެ އަންހެން 20 ލީޑަރުން ބައިވެރިވެ، މި…

އަންހެނުންނާ ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު ބެއްލެވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ މުއައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި

ތާރީޚް
ޤާނޫނުތަކުން އަންހެނުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު ބެއްލެވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟީލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އެ ގޮތުން އެ ކަމަނާ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަދި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު…

ބަސްބުނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ބާރުއަޅާނަން – މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

ތާރީޚް
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ނުރަނގަޅު ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް، ޢާއިލާއާއި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ބަސްބުނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް ބާރުއަޅުއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 2019ވަނަ އަހަރަށް ރަންވޭލާ ކެމްޕޭން ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި އިންތިޒާމުކުރެވުނު ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅައިލުމާއި އެހީތެރިކަން…

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކޮމަންވެލްތުގެ އެސެސްމަންޓް ޓީމު މިނިސްޓަރ ޝިދާތާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތާރީޚް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލުން ކޮމަންވެލްތުގެ މެންބަރޝިޕް ދިނުމަށް އެސެސްމަންޓް ހެއްދެވުމަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ޓީމު މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރޭ މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވަނީ މި ވަފުދަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، ދިވެހިރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅެން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަން ހާމަކުރައްވައިފައެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔެއާއެކު ގާތް ގުޅުމެއް ބާވައިގެން މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށާއި،…