ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން 6 ކުއްޖަކު މި އަހަރު ފޮސްޓަރކޮށްފި

ތާރީޚް
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން 6 ކުއްޖަކު މި އަހަރު ފޮސްޓަރކޮށްފިއެވެ. އޮގަސްޓު މަހުގެ 31ގެ ނިޔަލަށް ފޮސްޓަރކުރުމަށް ޢާއިލާތަކާ ޙަވާލުކުރެވުނު ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަތީގެ 6 ކުދިންނެވެ. އެއީ އުމުރުން 5 މަހާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ 3 ފިރިހެން ކުދިންނާއި 3 އަންހެން ކުދިންނެވެ. ފޮސްޓަރކުރެވުނު ކުދިންގެ އިތުރުން، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 10 ކުއްޖަކު ވަނީ އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ ރީއިންޓަގްރޭޓްކުރުމުގެ ތެރެއިން ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. މި…

އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންގެ ހުނަރު ދައްކައިލުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ މައުރަޒު “އާޓް އޮފް މައިންޑް 2018” މިއަދު ފަށައިފި

ތާރީޚް
އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންގެ ހުނަރު ދައްކައިލުމުގެ ގޮތުން ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބާއްވާ "އާޓް އޮފް މައިންޑް 2018" މައުރަޒު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކޮށް، މުޖުތަމަޢުގައި އެ ކުދިންގެ ޙިއްޞާއާއި ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، މި ދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން އެ ކުދިންނަށް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބާއްވާ މި މައުރަޒު އިންތިޒާމުކުރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް އަދި މޯލްޑިވްސް…

ޖުލައި 2018ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

ތާރީޚް
ޖުލައި 2018ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ޖުމުލަ 290 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 152 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއީ ޖުލައި މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މައްސަލަތަކުގެ 52 އިންސައްތައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ޖިންސީ ހާނީއްކައިގެ މައްސަލަތަކެވެ. މި ގޮތުން މި ބާވަތުގެ 51 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.…

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނާއެކު ޢީދުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ތާރީޚް
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނާއެކު އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އިންތިޒާމުކުރެވުނު ހަރަކާތްތަކުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ގޮތުން، ބުދަ ދުވަހު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގެ ކުދިންނާއެކު އެ ކަމަނާ ވަނީ ވިންޓަރ ޕާކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތަފާތު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ސްކޫޕް އައިސްކްރީމް ޝޮޕަށް ވަޑައިގެން، އެ ކުދިންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރައްވައިފައިވެއެވެ. މި ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ…

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލާ “ނެޝަނަލް އެލްޑަރލީ އެކްޝަން ޕްލޭން” ވެލިޑޭޓްކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ތާރީޚް
  ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލާ "ނެޝަނަލް އެލެޑަރލީ އެކްޝަން ޕްލޭން" ވެލިޑޭޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅުންހުރި 23 މުއައްސަސާއަކާއެކު ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ މި ވޯކްޝޮޕްގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި، މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް، ޕޮލިސީ އަދި ޓެކްނިކަލް ލެވެލްގެ 34 އަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން…

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިތުރުވެގެން ދާ އިރު، ދުޅަހެޔޮ ދޮށީ އުމުރަކަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ތާރީޚް
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިތުރުވެގެންދާ އިރު، ދުޅަހެޔޮ ދޮށީ އުމުރަކަށް މުޖުތަމަޢު ތައްޔާރުވާން ޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިނިސްޓްރީން މިއަދު މާގިރި ހޮޓެލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ހައި-ލެވެލް ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް އޮން ހެލްތީ އޭޖިންގ"ގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ވިދާޅުވީ، ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ސަބަބުން، އުފަންވާ އިރު، އެވެރެޖްކޮށް ދިވެއްސަކު ދިރިހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ އުމުރު މިއަދު…