ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކުދިންނާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރައްވައިފި

ތާރީޚް
އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އަޅާލާނެ ފަރާތެއް ނެތުމުން، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގައި، ހުޅުމާލޭގެ ފިޔަވަތީގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކުދިންގެ ތެރެއިން އުމުރުން 3 އަހަރުން ފެށިގެން 9 އަހަރާ ދެމެދު އުމުރުފުރައިގެ ކުދިންނާއެކު މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ކުޑަކުދިންގެ ކާރޓޫން ފިލްމެއްގެ ޚާއްސަ ޝޯ އެއް ޝްވެކް ސިނަމާގައި ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ވަނީ އެ ކުދިންނާއެކު މިއަދު އެ…

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ހުޅުމާލޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ‘ފިޔަވަތި’ އަދި ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ތާރީޚް
ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން، ޢުމުރުން 9 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، 2016 ފެބްރުއަރީ 17 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރެވި ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައިވާ ‘ފިޔަވަތި’ އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަދު ހަވީރު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު މިޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިމަރުކަޒަށް އެކަމަނާ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، މަރުކަޒުގައި ތިބޭކުދިންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށްލައްވާ…