ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކާއި ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްވީތީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތް ފޯރުކޮށްދޭ ބޫޓާންގެ އަމާންހިޔާއަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، އަލްފާޟިލާ ޒެނިޝާ ޝަހީދު ޒަކީ، ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ތާރީޚް
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކާއި ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްވީތީ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޫޓާންގެ ވެރިރަށް ތިމްޕޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަމާންހިޔާއަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، އަލްފާޟިލާ ޒެނިޝާ ޝަހީދު ޒަކީ، ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި، މިދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ބޫޓާންއިން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި މި ސަރަހައްދުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ 'ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް' އުސޫލުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، އަމާންހިޔާގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާ މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހިޔާގައި ދިރިއުޅުއްވާ…

ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން އެސްޑީޖީ އެލަޔަންސް- ސައުތު އޭޝިޔާ ލޯންޗުގައި މިނިސްޓްރީ އެންޑް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ތަޤްރީރް ކުރައްވައިފި

ތާރީޚް
ބޫޓާންގެ ވެރިރަށް ތިމްޕޫގައި މިއަދު ބޭއްވުނު "ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން އެސްޑީޖީ އެލަޔަންސް – ސައުތު އޭޝިއާ ލޯންޗް" ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ، ތަޤްރީރުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޙަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ހުރިހާ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،…

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކުދިންނާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރައްވައިފި

ތާރީޚް
އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އަޅާލާނެ ފަރާތެއް ނެތުމުން، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގައި، ހުޅުމާލޭގެ ފިޔަވަތީގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކުދިންގެ ތެރެއިން އުމުރުން 3 އަހަރުން ފެށިގެން 9 އަހަރާ ދެމެދު އުމުރުފުރައިގެ ކުދިންނާއެކު މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ކުޑަކުދިންގެ ކާރޓޫން ފިލްމެއްގެ ޚާއްސަ ޝޯ އެއް ޝްވެކް ސިނަމާގައި ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ވަނީ އެ ކުދިންނާއެކު މިއަދު އެ…

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ހުޅުމާލޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ‘ފިޔަވަތި’ އަދި ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ތާރީޚް
ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން، ޢުމުރުން 9 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، 2016 ފެބްރުއަރީ 17 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރެވި ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައިވާ ‘ފިޔަވަތި’ އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަދު ހަވީރު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު މިޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިމަރުކަޒަށް އެކަމަނާ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، މަރުކަޒުގައި ތިބޭކުދިންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށްލައްވާ…