ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 2019

ތާރީޚް
ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން. މި އުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. އަދި މި ދުޢާގައި އެ ކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަސްޙާބުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު. ކެބިނެޓުގެ މެންބަރުން. ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބޭރުގެ ސަފީރުން. ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން. މި ޖަލްސާގެ އެންމެހާ އިއްޒަތްތެރިން. ދުރާއި ގާތުން މި ޖަލްސާ ބައްލަވާ، އަޑު އައްސަވަމުން…

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ 16 ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް އިފުތިތާހުކުރުން

ތާރީޚް
بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم އިންސާނީ ޙައްޤާއި ކަރާމާތް މަތިކުރެއްވި މާތްﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާގެ ހަޞްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ކަމޭ ހިތުމުގެ ރިވެތި މިސާލު ދެއްކެވި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ސަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. އަދި މި ދުޢާގައި އެ ކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަން. السّــلام عليــكم ورحـمــة اللّـه وبـركاتـه. އާދެ! ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ނޮވެންބަރު މަހުގެ 25ން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ 10އަކީ "ސިކްސްޓީން ޑޭޒް…