އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުދިން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް “އަހަން” ކެމްޕޭން ކ.އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށެއްގައި ހިންގައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުދިން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ކުރިއަށް ގެންދާ “އަހަން” ކެމްޕޭންގެ ދަށުން، ކ.އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށެއްގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތައް ހިންގައިފިއެވެ.

3 ފިޔަވައްސަކަށް ބަހައިލައިގެން 4ން 8އާ ދެމެދުގެ ގްރޭޑްތަކުގެ ކުދިންނަށް އިންތިޒާމުކުރި މި ސެޝަންތަކުގައި ޖުމުލަ 883 ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ހިންގިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 7އިން 8އަށް ކާށިދޫ އަދި ގާފަރުގައެވެ. މި ފިޔަވަހީގައި ޖުމުލަ 271 ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހިންގިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ 2އިން 3އަށް ދިއްފުށި، ތުލުސްދޫ އަދި ހުރާގައެވެ. މި ފިޔަވަހީގައި ވެސް ޖުމުލަ 271 ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި މި މަހުގެ 3އިން 12އަށް ތިންވަނަ ފިޔަވަހި ހިންގިފައިވާއިރު، މި ފިޔަވަހީގައި ގުޅި، މާފުށި، ގުރައިދޫ އަދި ހިންމަފުށީގެ 341 ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މި ސެޝަންތަކުގައި އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާއި އިހުމާލުން ކުޑަކުދިން ރައްކައުތެރިކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބޭކަން އެނގޭނަމަ ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތާއި، މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން، އަނިޔާ ތަޙައްމުލުކުރާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީއަށް ކޮންމެ މަހަކު ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 50 އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލައަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައްކަމުން، 2015ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީން އިފުތިތާހުކުރި “އަހަން” ކެމްޕޭން އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށެވެ. އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާރކް)އާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް މިހައިތަނަށް ވ، މ، ގދ އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށަކާއި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގިފައިވެއެވެ.

28 ޝައްވާލް 1439

12  ޖުލައި  2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *