ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ނިޒާމް ނުވަތަ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް ކިޔަނީ ކޮންކަމަކަށް؟

ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ އެންމެ ބޮޑަށް އަޑުއިވިގެންދާ ބަހަކީ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤްކުރެއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (2019/19) ގައިވެސް ބާރު އެޅިފައިވާ މި ސިސްޓަމްއަކީ ކޮބައިކަން މިއަދު ދަނެގަންނަން އެބަޖެހެއެވެ. މި ސިސްޓަމްއަކީ ދަޢުލަތްބާއެވެ؟ މީހެއްބާއެވެ؟ ނުވަތަ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ