ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއުގެ ތިންވަނަ ސައިކަލްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިވިއު ސެޝަންގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު (ޔޫ.ޕީ.އާރް)ގެ ތިންވަނަ ސައިކަލްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިވިއު ސެޝަންގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ.  

މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީގެ ވާހަކަފުޅު ބިނާކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ޚާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީއާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.  

މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމު ކުރުމާއި، ހަމަހަމަ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް އަނިޔާއާއި އިހުމާލުން އެފަރާތްތަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ގޮންޖެހުން ތަކެއް ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ.  

 

18 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1442 

04 ނޮވެމްބަރު 2020 

 

ނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު (ޔޫ.ޕީ.އާރް) ގެ 3 ވަނަ ސައިކަލް ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *