އިޢުލާން ނަންބަރު ތަފުޞީލު ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު ސުންގަޑި ލިންކް
-ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ނުފުއްދޭ ޢާއިލާތަކަށް ދެވޭ އެހީގެ ޕެކޭޖްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ19 މެއި 2020-
-މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގެން ކާބޯތަކެތި ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ16 އޭޕްރިލް 2020-
(IUL)459-HR/1/2020/50މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަ ބަންދުގެ ޙާލަތަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގެން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް މާލެ އައިސް އެނބުރި ރަށަށް ނުދެވި ތިބި ފަރާތްތައް އަނބުރާ ރަށަށް ފޮނުވުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު04 މެއި 2020-
(IUL)459-GR/459/2020/2ރެހެންދި އެވޯޑް 202008 ޖަނަވަރީ 202030 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-GR/459/2020/2ރެހެންދި އެވޯޑް 2020 އުޞޫލު08 ޖަނަވަރީ 2020-
(IUL)459-DR/459/2019/8"ރިވެލި އެވޯޑު 2019" މާކްސްދެވޭނެ އުޞޫލު17 އޭޕްރީލް 201902 ޖޫން 2019
(IUL)459-DR/459/2019/8"ރިވެލި އެވޯޑު 2019" އުޞޫލު17 އޭޕްރީލް 201902 ޖޫން 2019
(IUL)459-DR/459/2019/8"ރިވެލި އެވޯޑު 2019" އިޢުލާން17 އޭޕްރީލް 201902 ޖޫން 2019
(IUL)459-GR/459/2019/2ރެހެންދި އެވޯޑްގެ އެމްޕްލޯޔަރސް ކެޓަގަރީއަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 201931 ޖަނަވަރީ 201907 ފެބްރުއަރީ 2019
(IUL)459-GR/459/2019/2ރެހެންދި އެވޯޑުގެ އިންޑިވިޖުއަލް ކެޓަގަރީއަށް ނަންހުށަހަޅާ ފޯމް 201931 ޖަނަވަރީ 201907 ފެބްރުއަރީ 2019
(IUL)459-GR/459/2019/2ރެހެންދި އެވޯޑު އިޢުލާން 201931 ޖަނަވަރީ 201907 ފެބްރުއަރީ 2019
(IUL)459-GR/459/2019/2ރެހެންދި އެވޯޑް ތަޢާރަފް 201931 ޖަނަވަރީ 201907 ފެބްރުއަރީ 2019
(IUL)459-DR/1/2018/126ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން02 ސެޕްޓެންބަރު 201811 ސެޕްޓެންބަރު 2018
459-MD/2018/AI-01ވެށިފަހި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހުޅުވާލެވުނު 15 ފްލެޓާބެހޭ19 ފެބްރުވަރީ 2018-
(IUL)459-GR/459/2018/2ރެހެންދި އެވޯޑްގެ އެމްޕްލޯޔަރސް ކެޓަގަރީއަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 201803 ޖަނަވަރީ 2018-
(IUL)459-GR/459/2018/2ރެހެންދި އެވޯޑުގެ އިންޑިވިޖުއަލް ކެޓަގަރީއަށް ނަންހުށަހަޅާ ފޯމް 201803 ޖަނަވަރީ 2018-
(IUL)459-GR/459/2018/2ރެހެންދި އެވޯޑް ތަޢާރަފް 201803 ޖަނަވަރީ 2018-
(IUL)459-GR/459/2018/2ރެހެންދި އެވޯޑު އިޢުލާން 201803 ޖަނަވަރީ 201804 ފެބްރުއަރީ 2018
(IUL)459-GR/459/2018/7ރެހެންދި އެވޯޑު 2018ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ04 ފެބްރުއަރީ 201808 ފެބްރުއަރީ 2018
- (IUL)459-DR/459/2021/76ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ \"ރިވެލި ތަރި\" 2021 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.12 އޮކްޓޫބަރު 202115 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-DR/459/2021/76ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ \"ރިވެލި ތަރި\" 2021 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.12 އޮކްޓޫބަރު 202115 ނޮވެންބަރު 2021
އިޢުލާން ނަންބަރު ތަފުޞީލު ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު ސުންގަޑި ލިންކް
(IUL)459-PL/1/2018/121ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އެނދު، ގޮދަޑި އަދި ބާލިސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ9 އޮގަސްޓް 201827 އޮގަސްޓް 2018
(IUL)459-HR/1/2018/119ލ.އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރު ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް2 އޮގަސްޓް 201830 އޮގަސްޓް 2018
(IUL)459-PL/459/2018/19މިމިނިސްޓްރީ އަށް މިއުޒިކް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ31 ޖުލައި 201809 އޮގަސްޓް 2018
(IUL)459-PL/459/2018/18ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އެނދު، ގޮދަޑި އަދި ބާލިސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ31 ޖުލައި 201809 އޮގަސްޓް 2018
(IUL)459-HR/1/2018/107މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިންގާ ފިޔަވަތީގެ ވިޒިޓާސްރޫމް މަރާމުތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ15 ޖުލައި 201807 އޮގަސްޓް 2018
(IUL)459-PL/459/2018/16މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިންގާ އއ.އެފްސީ.އެސް.ސީ ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ10 ޖުލައި 201810 އޮގަސްޓް 2018
(IUL)459-PL/459/2018/15މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް 22 ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ10 ޖުލައި 201822 ޖުލައި 2018
(IUL)459-HR/1/2018/91މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިންގާ ފިޔަވަތީގެ ވިޒިޓާސް ރޫމް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން03 ޖޫން 201826 ޖޫން 2018
(IUL)459-PL/1/2017/191ފަޔަރވޯލް ލައިސަންސް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން02 އޮކްޓޯބަރ 201715 އޮކްޓޯބަރ 2017
(IUL)459-PL/1/2017/186ފަޔަރވޯލް ލައިސަންސް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން25 ސެޕްޓެމްބަރ 201708 އޮކްޓޯބަރ 2017
(IUL)459-A/1/2017/165ހޯލް އަދި ރިފްރެޝްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން20 އޮގަސްޓް 201730 އޮކްޓޯބަރ 2017
(IUL)459-A/1/2017/129ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން25 ޖުލައި 201730 ޖުލައި 2017
(IUL)459-A/1/2017/122ލ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރު ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް18 ޖޫން 201705 ޖުލައި 2017
(IUL)459-PL/459/2021/36މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކެއްކުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި، 4(ހަތަރު) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަޕްލައިކޯށްދޭނޭ ފާރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.01 ފެބުރުވަރީ 202110 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-PL/1/2021/442021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކްރިއޭޓިވް ޑިޒައިން އަދި ޕީއާރު ކޮމިއުނިކޭޝަން މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.14 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-PL/1/2021/442021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކްރިއޭޓިވް ޑިޒައިން އަދި ޕީއާރު ކޮމިއުނިކޭޝަން މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.14 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021
އިޢުލާން ނަންބަރު ތަފުޞީލު ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު ސުންގަޑި ލިންކް އެޓޭޗްމަންޓްސް
(IUL)459-HR/1/2019/171އިންޓާރނަލް އޮޑިޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް26 އޮގަސްޓް 201905 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/172ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް26 އޮގަސްޓް 201905 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/173ޕޮރޮގްރާމް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް26 އޮގަސްޓް 201905 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/176އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް29 އޮގަސްޓް 201909 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/188އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް11 ސެޕްޓެންބަރު 201922 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/208ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް07 އޮކްޓޫބަރު 201916 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/212އެސިސްޓަންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް10 އޮކްޓޫބަރު 201921 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/215ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 އޮކްޓޫބަރު 201924 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/217ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 އޮކްޓޫބަރު 201924 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/222އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 އޮކްޓޫބަރު 201924 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/223އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 އޮކްޓޫބަރު 201924 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/224ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 އޮކްޓޫބަރު 201924 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/239ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނިޝަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ނޮވެންބަރު 201919 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/243ސޯޝަލް ޝަރވިސް ވޯކަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް07 ނޮވެންބަރު 201921 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/245ސޯޝަލް ޝަރވިސް ވޯކަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް07 ނޮވެންބަރު 201921 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/260ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް27 ނޮވެންބަރު 201908 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/278އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް12 ޑިސެންބަރު 201923 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/279ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް12 ޑިސެންބަރު 201923 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/285އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް15 ޑިސެންބަރު 201924 ޑިސެންބަރު 2019 
(IUL)459-HR/1/2019/291އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 17 ޑިސެންބަރު 201926 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2020/111ޕުރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް09 ޖުލައި 202020 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/113ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް16 ޖުލައި 202005 އޮގަސްޓް 2020
(IUL)459-HR/1/2020/191ޕޮރޮގްރާމް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް21 ނޮވެންބަރު 202030 ނޮވެންބަރު 2020 
(IUL)459-HR/1/2020/233އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް29 ނޮވެންބަރު 202008 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/240ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް20 ޑިސެންބަރު 202029 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/31ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް20 ޖަނަވަރީ 202029 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/32އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް20 ޖަނަވަރީ 202029 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/33ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް26 ޖަނަވަރީ 202005 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/34ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް26 ޖަނަވަރީ 202005 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/4އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް08 ޖަނަވަރީ 202019 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/45ޝޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ވޯކަރ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 05 ފެބުރުވަރީ 202016 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/46އެސިސްޓެންޓް ޝޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ފެބުރުވަރީ 202016 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/49ޝޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ވޯކަރ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ފެބުރުވަރީ 202016 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/52އެސިސްޓަންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް11 ފެބުރުވަރީ 202020 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/54ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް11 ފެބުރުވަރީ 202020 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/59އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް20 ފެބުރުވަރީ 202002 މާރިޗު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/60އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 24 ފެބުރުވަރީ 202004 މާރިޗު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/67ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް04 މާރިޗު 202015 މާރިޗު 2020
(IUL)459-HR/1/2021/14އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)25 ޖަނަވަރީ 202131 ޖަނަވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/65ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ15 މާރިޗު 202122 މާރިޗު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/66އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ17 މާރިޗު 202125 މާރިޗު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/15 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ25 ޖަނަވަރީ 202131 ޖަނަވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/35އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ31 ޖަނަވަރީ 202107 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/32 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ27 ޖަނަވަރީ 202103 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/73ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ17 އެޕްރީލު 202122 އެޕްރީލު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/83ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ06 މޭ 202116 މޭ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/90އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ12 މޭ 202120 މޭ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/90އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ12 މޭ 202120 މޭ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/90އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ12 މޭ 202120 މޭ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/80ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ03 މޭ 202110 މޭ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/101ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ29 ޖޫން 202106 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/109 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް11 ޖުލައި 202129 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/111ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ02 އޮގަސްޓު 202108 އޮގަސްޓު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/118 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ12 އޮގަސްޓު 202119 އޮގަސްޓު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/119 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ12 އޮގަސްޓު 202119 އޮގަސްޓު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/118ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ12 އޮގަސްޓު 202119 އޮގަސްޓު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/144ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ސެޕްޓެންބަރު 202120 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/145ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް/ ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް/ ކްލިނިކަލް ނަރސް14 ސެޕްޓެންބަރު 202120 ސެޕްޓެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/188އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ21 ސެޕްޓެންބަރު 202128 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/144ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ސެޕްޓެންބަރު 202120 ސެޕްޓެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/197ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ06 އޮކްޓޫބަރު 202114 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/196ލީގަލް އޮފިސަރ06 އޮކްޓޫބަރު 202113 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/200 ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202119 އޮކްޓޫބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/200 ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202119 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/201ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202119 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/165 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 16 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/203ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202120 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/220ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ07 ނޮވެންބަރު 202115 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/222ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ07 ނޮވެންބަރު 202115 ނޮވެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/213ލީގަލް އޮފިސަރ24 އޮކްޓޫބަރު 202128 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/221ފައިނޭންސް އޮފިސަރ07 ނޮވެންބަރު 202114 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/221ފައިނޭންސް އޮފިސަރ07 ނޮވެންބަރު 202114 ނޮވެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/234މަސައްކަތު14 ނޮވެންބަރު 202121 ނޮވެންބަރު 2021
އިޢުލާން ނަންބަރު ތަފުޞީލު ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު ސުންގަޑި ލިންކް އެޓޭޗްމަންޓްސް
(IUL)459-HR/1/2019/179ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ މަގާމަށް މީހުން ހޯދުމަށް11 ސެޕްޓެންބަރު 201922 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/182އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް09 ސެޕްޓެންބަރު 201918 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/191ކުދިންބަލަހައްޓާ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް12 ސެޕްޓެންބަރު 201923 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/231ކައްކާގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް22 އޮކްޓޫބަރު 201904 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/232ބޮޑު ކައްކާގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް22 އޮކްޓޫބަރު 201904 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/240ކުދިން ބަލަހައްޓާގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް06 ނޮވެންބަރު 201920 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/256ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ ވަގުތީ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 ނޮވެންބަރު 201925 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/258ކައްކާގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް18 ނޮވެންބަރު 201927 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/259ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް25 ނޮވެންބަރު 201903 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/273ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް03 ޑިސެންބަރު 201912 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/283މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް18 ޑިސެންބަރު 201930 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/284ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް18 ޑިސެންބަރު 201930 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/306ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ ވަގުތީ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް31 ޑިސެންބަރު 201912 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/10އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް07 ޖަނަވަރީ 202016 ޖަނަވަރީ 2020 
(IUL)459-HR/1/2020/100ކައުންސެލަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/101އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/103އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/104އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/107ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/108ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/110ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/152ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް20 އޮކްޓޫބަރު 202001 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/157ޑިރެކްޓަރ28 އޮކްޓޫބަރު 202010 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/159ރަޖިސްޓަރޑް ނަރސް / ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް / ކްލިނިކަލް ނަރސް މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް02 ނޮވެންބަރު 202016 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/192ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ21 ނޮވެންބަރު 202030 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/193މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ21 ނޮވެންބަރު 202030 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/35ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް27 ޖަނަވަރީ 202010 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/76ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/78މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/79ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/84ޕުރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/90އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/92ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ޑިއުޓީ)ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/93ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ސެންޓްރަލް ޔުނިޓް)ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/94ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/95ޕޮރޮގުރާމް އެފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/96ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/97ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/98އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/482/2020/4ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 ޑިސެންބަރު 202023 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2021/9ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ޖަނަވަރީ 202120 ޖަނަވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/7 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ޖަނަވަރީ 202120 ޖަނަވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/41ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ފެބުރުވަރީ 202107 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/41ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ފެބުރުވަރީ 202107 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/41 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ފެބުރުވަރީ 202107 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/41 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ފެބުރުވަރީ 202107 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/64ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް15 މާރިޗު 202122 މާރިޗު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/43 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ11 ފެބުރުވަރީ 202118 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/68 ކައުންސެލަރ25 މާރިޗު 202101 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/85ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ06 މޭ 202116 މޭ 2021-
(IUL)459-HR/482/2020/3ޑެޕިއުޓަރ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް14 ޑިސެންބަރު 202023 ޑިސެންބަރު 2020-
(IUL)459-HR/1/2021/81ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ03 މޭ 202110 މޭ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/85 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ06 މޭ 202116 މޭ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/81ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ03 މޭ 202110 މޭ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/91ޑިރެކްޓަރ27 މޭ 202103 ޖޫން 2021
(IUL)459-HR/1/2021/120 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ12 އޮގަސްޓު 202119 އޮގަސްޓު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/133އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ01 ސެޕްޓެންބަރު 202108 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/134 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ01 ސެޕްޓެންބަރު 202108 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/147ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ/ މެޑިކަލް އޮފިސަރ14 ސެޕްޓެންބަރު 202120 ސެޕްޓެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/139 މަސައްކަތު02 ސެޕްޓެންބަރު 202109 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/128https://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/15971418 އޮގަސްޓު 202125 އޮގަސްޓު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/131ކައްކާ01 ސެޕްޓެންބަރު 202108 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/172ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ16 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/171އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ (ގއ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)16 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/156އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ޅ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)21 ސެޕްޓެންބަރު 202128 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/168ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ޅ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)21 ސެޕްޓެންބަރު 202128 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/163ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ހދ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)16 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/164ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ ( ގދ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/161އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/157ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/177އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ19 ސެޕްޓެންބަރު 202126 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/175 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ19 ސެޕްޓެންބަރު 202126 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/178 ކައުންސެލަރ20 ސެޕްޓެންބަރު 202126 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/176 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ19 ސެޕްޓެންބަރު 202126 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/212 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ 24 އޮކްޓޫބަރު 202128 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/183އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ20 ސެޕްޓެންބަރު 202127 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/182ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ20 ސެޕްޓެންބަރު 202127 ސެޕްޓެންބަރު 2021-
އިޢުލާން ނަންބަރު ތަފުޞީލު ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު ސުންގަޑި ލިންކް އެޓޭޗްމަންޓްސް
(IUL)459-HR/1/2019/263އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް03 ޑިސެންބަރު 201912 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/299އެސިސްޓެންޓް ޝޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް25 ޑިސެންބަރު 201907 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/18ވޮޗަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް13 ޖަނަވަރީ 202022 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/197އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/198އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/201މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/202ޕޮރޮގްރާމް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/203ސެކުއުރިޓީ އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/204ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/206ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/207އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/209ޕޮރޮގްރާމް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/210ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/215މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/215ސެކުއުރިޓީ އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/216ހެލްތް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2020/217އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/219އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 2020 02 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/221ސެކުއުރިޓީ އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/222މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/225ޕޮރޮގްރާމް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/227ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/56އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް16 ފެބުރުވަރީ 202024 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/175އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/177މަސައްކަތު 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/176ކައްކާ 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2021/33އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 30 ޖަނަވަރީ 202104 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/24އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ 26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/25ކައުންސެލަރ 26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/27ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ 26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/26މަސައްކަތު 26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/20އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ 26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/20އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ 26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/19އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ06 ފެބުރުވަރީ 000202 ފެބުރުވަރީ 0002
(IUL)459-HR/1/2021/31ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ 06 ފެބުރުވަރީ 000102 ޖަނަވަރީ 0002
(IUL)459-HR/1/2021/34އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ01 މާރިޗު 000102 އެޕްރީލު 0002
(IUL)459-HR/1/2021/34އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ01 މާރިޗު 000102 މޭ 0002-
(IUL)459-HR/1/2020/223އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/226ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ26 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020-
(IUL)459-HR/1/2020/226ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ26 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/167ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/168ކައްކާ 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/166އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/165މަސައްކަތު 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/173މަސައްކަތު 16 ނޮވެންބަރު 202026 އެޕްރީލު 2021
(IUL)459-HR/1/2020/171އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2021/84އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 05 މޭ 202112 މޭ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/28އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/31ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ 16 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/74 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ15 ޖޫން 202104 އެޕްރީލު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/74 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ14 ޖޫން 202104 އެޕްރީލު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/49އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ16 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/46ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ16 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/47މަސައްކަތު16 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/47މަސައްކަތު16 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/94 ކުދިން ބަލަހައްޓާ 16 ޖޫން 202123 ޖޫން 2021
(IUL)459-HR/1/2021/105 ކުދިން ބަލަހައްޓާ 05 ޖުލައި 202111 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/106 ކުދިން ބަލަހައްޓާ 05 ޖުލައި 202111 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/108އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ05 ޖުލައި 202112 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/104ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ04 ޖުލައި 202108 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/104ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ 04 ޖުލައި 202108 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/107މަސައްކަތު 05 ޖުލައި 202112 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/161އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/184ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ( ދ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)21 ސެޕްޓެންބަރު 202128 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/149އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/148މަސައްކަތު15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/205އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202121 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/217އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ28 އޮކްޓޫބަރު 202109 ނޮވެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/184ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ 21 ސެޕްޓެންބަރު 202128 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/177 އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ19 ސެޕްޓެންބަރު 202126 ސެޕްޓެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/180މަސައްކަތު20 ސެޕްޓެންބަރު 202126 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/204 އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202121 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/195 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ04 އޮކްޓޫބަރު 202112 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/187ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ (ގދ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)21 ސެޕްޓެންބަރު 202128 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/175އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ( ނ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)19 ސެޕްޓެންބަރު 202126 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/202އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202119 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/223 ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ 07 ނޮވެންބަރު 202115 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/215ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ26 އޮކްޓޫބަރު 202102 ނޮވެންބަރު 2021