ކ. ގުރައިދޫގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ‘ރީއިންޓަގްރޭޝަން ވޯޑު’ ގެ ނަމުގައި މުޅިން އައު ވޯޑެއް ހުޅުވައިފި – އަމާޒަކީ ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށް ޢާއިލާތަކަށް އަނބުރާ ދިޔުމުގެ ކުރިން އިޖުތިމާޢީ އެކި ހުނަރުތައް އެފަރާތްތަކަށް ދަސްކޮށްދިނުން