ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ޔޫއެންޑީޕީ ގަވަނަންސް ޕޯޓްފޯލިއޯ ހިންގުމަށް ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފި.

މާލެ، މާރިޗު 23، 2022: ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓެގްރޭޓެޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު މި ޕްރޮގްރާމް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި، ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ދޯޅު އަދި ކުރިޔާލާ އެކުލަވާލެވޭ ސިޔާސަތުތަކަށް ބާރު އަޅާ، މުސްތަގިއްލު، ހާމަކަން ބޮޑު އަދި ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭގޮތަށް ދައުލަތް ހިންގުމާއި އަދުލުގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ބާރުއަޅާ ރައްޔިތުންގެ ބާރާއި އިހުތިޔާރު ހިމެނިގެން ހިންގޭ، ހުޅުވާލެވިފައިވާ ދިމިގްރާތީ ނިޒާމެއް ބިނާކުރުމުގެ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުންދީފި

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރު (އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުންދީފިއެވެ. 3 އިން 5 މާރިޗު އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރުން އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ޙަރަކާތްތައް ރޭވުމަށްޓަކައި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެންނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ދެއްވާ ޚިޠާބު

` ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ ސުބަހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް. ޞަލަވާތާ ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ މި އުންމަތަށް ކައުކުރެއްވި، ލޮބުވެތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމްއަށް. އަދި މި ޞަލަވާތާ ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަން. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ އަންހެނުންނަށާއި އަންހެންކުދިންނަށް، އަދި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަރިސްކުރަން. މި ދުވަހުގެ މަޤްސަދަކީ، އަންހެނުންނަށް
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

“ހަނދާނާއި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ފެލިދު އަތޮޅު” މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ނެރެދެއްވުން

“ހަނދާނާއި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ފެލިދު އަތޮޅު” މިނަމުގައި ފެލިދޫ ޢަބްދުލް އަޒީޒު އިބްރާހިމް (ފެލިދޫ އަޒީބެ) ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ ނެރެދެއްވައިފިއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ފެލިދެ އަތޮޅު، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފޮތް ނެރެދެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ ވިދާޅުވީ، ފުރަތަމަ ވެސް މިފޮތް ހުޅުވާލުމާއިއެކު ފޮތް ކިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދުނު ކަމަށާއި، މިފޮތް ލިޔުއްވި ފެލިދޫ ޢަބްދުލް އަޒީޒު އިބްރާހިމް
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ