މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

      އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް ބިލްޑިންގ،ލޮޓް ނަންބަރ 11602، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާާ
         އޯކިޑުމާ ހިިނގުން
          ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ          

 އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ވަގުތު (އާދީއްތަ – ބުރާސްފަތި) 08:00 – 14:00

  ކޯލް ސެންޓަރ (1433) ގެ ޚިދުމަތް ދެވޭ ވަގުތު (އާދީއްތަ – ބުރާސްފަތި) 08:30 – 13:30

         3013017
         info@msfd.gov.mv

         ސޯޝަލް ސަރވިސް ހެލްޕްލައިން - 1421
         ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިން - 1412

        MSFDmv
        MSFDmv
        MSFDmv
        MSFDmv

 

Ahan App

Madhadhugaaru App

ޑިޕާޓްމަންޓް ޑިވިޜަން / ސެކްޝަން / ޔުނިޓް
ކޯޕަރޭޓް އެފައާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްއިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޔުނިޓް3027613audit@msfd.gov.mv
ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން3027506admin@msfd.gov.mv
ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް އިންވެންޓްރީ ޑިވިޜަން 3027536procurement@msfd.gov.mv
ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް އެންޓް އައި.ޓީ ޑިވިޜަން3027593it@msfd.gov.mv
ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަން 3027560finance@msfd.gov.mv
ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިވިޜަން3027521hr@msfd.gov.mv
ޖެންޑަރ އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިން، ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ޑިވިޜަން 3027544gender@msfd.gov.mv
ވުމަން އެންޕަވަރމަންޓް އެންޑް ޕްރޮގްރާމް ޑިވިޜަން3027544gender@msfd.gov.mv
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ރިސަރޗް ޑިޕާޓްމަންޓްޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ރިސަރޗް ސެކްޝަން3027542policy@msfd.gov.mv
ލީގަލް އެފެއަރޒް ސެކްޝަން3027592legal@msfd.gov.mv
އެޑްވޮކެސީ، އައުޓްރީޗް އެންޑް މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓްޑިސެބިލިޓީ ރައިޓްސް އެންޑް ވެލް-ބީންގ ޑިވިޜަން3027522disability@msfd.gov.mv
ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ފެމިލީ ވެލް-ބީންގ ޑިވިޜަން3027575childrightsadvocacy@msfd.gov.mv
އެލްޑަރލީ ރައިޓްސް އެންޑް ވެލް-ބީންގ ޑިވިޜަން3027603elderly@msfd.gov.mv
މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޑިވިޜަން 3027532media@msfd.gov.mv
ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން3027509
3328393
ssd@msfd.gov.mv
އިންސްޓިޓިއުޝަންސް، ކޭސް ސްޕަރވިޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިވިޜަން3027509
3328393
ssd@msfd.gov.mv
އިންސްޓިޓިއުޝަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ޑިވިޜަން ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ (އެފް.ސީ.އެސް.ސީ) މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން 3027520qa@msfd.gov.mv
ޝެލްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން 3027520qa@msfd.gov.mv

ފިޔަވަތި 3027622fiyavathi@msfd.gov.mv

ހއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027632ha.fcsc@msfd.gov.mv
ހދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027633hdh.fcsc@msfd.gov.mv
ށ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027634sh.fcsc@msfd.gov.mv
ނ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027635n.fcsc@msfd.gov.mv
ރ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027636r.fcsc@msfd.gov.mv
ބ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027638b.fcsc@msfd.gov.mv
ޅ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027637lh.fcsc@msfd.gov.mv
އއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027639aa.fcsc@msfd.gov.mv
އދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027640adh.fcsc@msfd.gov.mv
ވ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027641v.fcsc@msfd.gov.mv
މ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027642m.fcsc@msfd.gov.mv
ފ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027643f.fcsc@msfd.gov.mv
ދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027644dh.fcsc@msfd.gov.mv
ތ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027645th.fcsc@msfd.gov.mv
ލ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027646l.fcsc@msfd.gov.mv
ގއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027647ga.fcsc@msfd.gov.mv
ގދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027648gdh.fcsc@msfd.gov.mv
ޏ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027649gn.fcsc@msfd.gov.mv
ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ3027630s.fcsc@msfd.gov.mv

މަޢުލޫމާތަށް އެދުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ ޒަރިއްޔާއިން، އޮފީހުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އެންމެ ލަސްވެގެން 21 (އެކާވީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ދޫކުރާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބަކަށްޓަކައި، އެ މުއްދަތު އިތުރު 14 (ސާދަ) ދުވަހަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއާއި  14 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ހަތްވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ޙާލަތެއްގައި، މަޢުލޫމާތު ދިނުން ފަސްކުރުން ނުވަތަ އިންކާރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.  

އާމިނަތު ސުނީތާ

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

   3027512
  info.officer@msfd.gov.mv  

  reviewcommittee@msfd.gov.mv