އޮނަރަބަލް ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވުނީ 22 ޖޫން 2016ގައި އުމުރުފުޅުން 31 އަހަރުގައެވެ. އެ ކަމަނާއަކީ މިހައިތަނަށް ރާއްޖޭގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް އައްޔަނުކުރެވުނު އެންމެ ޒުވާން އަންހެން ވަޒީރެވެ.

ނިއުޒިލެންޑްގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އޮޓާގޯއިން 2006ވަނަ އަހަރު ބެޗަލަރ އޮފް އާޓްސް (އޮނަރޒް)އިން ޕޮލިޓިކަލް ސްޓަޑީޒް އެ ކަމަނާ ވަނީ ހާސިލުކުރައްވައިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ހިސްޓްރީއާއި، ލޯއާއި، ޕޮލިޓިކަލް ސްޓަޑީޒް އަދި އިކޮނޮމިކްސް ހިމެނޭ މަލްޓި-ޑިސިޕްލިނަރީ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށްވާ މާސްޓަރޒް އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓަޑީޒް 2008ވަނަ އަހަރު އެ ކަމަނާ ފުރިހަމަކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

އޮނަރަބަލް ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 2008ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ގައެވެ. ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެކި ޑިވިޜަންތަކުގައި އެންމެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެ ކަމަނާ ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ޚާރިޖީ ގުޅުމުގެ ދާއިރާގައި 7 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވިއިރު، 2014ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 18ވަނަ ސާކް ސަމިޓާއި، 2012ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އ.ދ.ގެ 67ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރެއްވި ވަފުދުގައި އެ ކަމަނާ ހިމެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގެ ވަޒީފާގައި އެ ކަމަނާ ހޭދަކުރެއްވި މުއްދަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް)ގެ ނަމުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާއެއް 2009ވަނަ އަހަރު އެ ކަމަނާ ވަނީ އުފައްދަވައިފައެވެ. އަދި 2016ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ވަޒީރުކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމާ ހަމައަށް، އެ ކަމަނާ ހުންނެވީ އާކްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށާއި، އެ ދާއިރާއިން ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އޮނަރަބަލް ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ކޮށްދެއްވައިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޤައުމީ އިނާމު 2015ވަނަ އަހަރު އެ ކަމަނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި އެ ކުދިންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވައިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ އިނާމު، 2012ވަނަ އަހަރު އެ ކަމަނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.