ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރސް

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް 19 އަތޮޅުގައި ވަނީ ގާއިމްކުރެވިފައެވެ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކުރެވިފައިވަނީ ޚާއްސަ ރާއްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

މެންޑޭޓް
އެފް.ސީ.އެސް.ސީގެ އޮނިގަނޑު
އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މުވައްޒަފުން
ގުޅުއްވުމަށް