ކައުންސިލްތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލް

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/8 (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ކައުންސިލްއެކެވެ. އަދި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކައުންސިލް ޖަވާބުދާރީވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށެވެ. މި ކައުންސިލްގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާގުޅޭގޮތުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުވަމުންދާ މިންވަރު ބަލާ، އެކަންކަން ހިންގުވުމެވެ.

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަކީ:

1. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާތިފް (ރައީސް)، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި
2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު (ނައިބު ރައީސް)، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ އެފަދަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އިންޚާބުކުރާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި
3. ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ޖަބީން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގުޅޭ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި
4. ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާން، ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކުޓަރުންގެ ތެރެއިން، އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި
5. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މާޒިން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން، އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި
6. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަމްވީލް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން، އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި
7. އަލްފާޟިލާ ސަމްހާ ނަޞީރު، ނަފްސާނީ ބަލިތަކާބެހޭ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން، އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި

ކައުންސިލް ފޮރ އެކޮނޮމިކް އެމްޕަވަރމަންޓް އޮފް ވިމެން (ސީވް)

މިއީ އަންހެނުން އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު ދިރާސާކުރުމާއި އެސިޔާސަތު ތަންފީޒުވަމުންދާ މިންވަރު ބަލާ، އެކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި 2014 ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ކައުންސިލްއެކެވެ. އަދި މި ކައުންސިލް ޖަވާބުދާރީވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށެވެ.

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަކީ:

1. އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރު (ރައީސާ)، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަމާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންބަރު
2. އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފް (ނައިބު ރައީސް)، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއް
3. ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ޖަބީން، އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ މެންބަރު
4. އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ ޝާކިރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ މެންބަރު
5. އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަބޫބަކުރު، އަންހެނުން އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރު
6. އަލްފާޟިލާ ރަހީމާ އާދަމް، އަންހެނުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރު
7. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތުމަނިކެ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހުންނަވާ މެންބަރު
8. އަލްއުސްތާޛާ ލުޢާ ޝަހީރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު އިނގޭ ތަޖުރިބާކާރެއް
9. އަލްފާޟިލް ޞާލިޙް ޙުސައިން، ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

ފޮސްޓަރ ޕެނަލް

މިއީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންނަށް ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެކުދިން ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުދިން ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި 2010 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެނަލްއެކެވެ.

ޕެނަލްގެ މެންބަރުންނަކީ:

1. ޑރ. އާމިނަތު ޒޭބާ އަޙްމަދު (ރައީސް)، އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކުޓަރުން ތަމްސީލްކުރާ މެންބަރު)
2. އަލްފާޟިލް އަކްރަމް ޙުސައިން (ނައިބު ރައީސް)، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ކުޑަކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ސަރުކާރު ތަމްސީލްކުރާ މެންބަރު)
3. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢިމާދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރު)
4. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސައުސަން ޙުސައިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރު)
5. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިމްޔާޒާ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރު)
6. އަލްފާޟިލާ ޒީނާ ޒާހިދު، އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް ފޮރ ޗިލްޑްރަން (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރު)
7. އަލްފާޟިލާ ސާމިރާ ޢަލީ، ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަން (ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ކުޑަކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރު)

 

ކޮމިޓީތައް

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީ

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/18 (ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެވެ. މި ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހައި މަރުކަޒުތަކާއި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، ވަޒީފާދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މައްސަލަ ބަލާފައިވާގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ complaints@gender.gov.mv އީމެއިލްއަށް، އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ. މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް އެންމެ ގިނަވެގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލާ ނިންމަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަކީ:

1. އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް އަދުނާން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ޖެންޑަރ އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް ފަރާތެއް)
2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިމާދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިވިޜަންގެ އިސް ފަރާތެއް)
3. އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް)
4 .އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީޤް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ މެންބަރެއް)
5 .އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްއަޒީޒު ޔޫސުފް، ރިޓަޔަރީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރެއް)

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/16 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލާ ތަޙުޤީޤްކުރުމަށާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް އެންމެ ގިނަވެގެން 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލާ ނިންމަންވާނެއެވެ. މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ hr@gender.gov.mv އީމެއިލްއަށެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެމެބަރުންނަކީ:

1. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢާރިޝާ ޙުސައިން، ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ
2. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަރީފް، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
3. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިމާދު، ޑިރެކްޓަރ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލައެއް ބަލާ މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެވެ. ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން:

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސާދިޤް
ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް
3027505
sadiq@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
3027511
shifana@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިރާނީ ނައީމް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
3027611
shirani@gender.gov.mv

ޓްރަސްޓް ފަންޑް ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީއަކީ، މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، ފިޔަވަތި އަދި އަމާންހިޔާތަކަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޚަރަދުކުރާނެގޮތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

 ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަކީ:

1. އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
2. ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ޖަބީން، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
3. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސާދިޤު، ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް (މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ)، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
4. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
5. އަލްފާޟިލާ ޖަލާ ޒުހުރީ، ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (އިންސްޓިޓިއުޝަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ޑިވިޜަންގެ ވެރިޔާ)
6. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު މޫސާ، އެގްޒެކެޓިވް، ފިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
7. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢައްޒަ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
8. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
9. އަލްފާޟިލާ ޙުދޫދާ ވަޙީދު، ޑިރެކްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަންގެ ވެރިޔާ)

ބިޑް ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީއަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އާއި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދްމަތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލާ، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެމެބަރުންނަކީ:

1. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޞާދިޤު، ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް (މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ)
2. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
3. އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ސިދްމީން، ޑިރެކްޓަރ
4. އަލްފާޟިލާ ހުދޫދާ ވަހީދު، ޑިރެކްޓަރ
5. އަލްފާޟިލާ އުނެއިޒާ ޙަބީބު، ޑިރެކްޓަރ
6. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިހާމާ، ޑިރެކްޓަރ
7. އަލްފާޟިލާ ލީލާ އިބްރާހީމް، އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީއަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސުން ރައްޔިތުންނަށްދެވޭ ޚިދްމަތް ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެމެބަރުންނަކީ:

1. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
2. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
3. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަރީފް، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
4. އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ސިދްމީން، ޑިރެކްޓަރ
5. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިމާދު، ޑިރެކްޓަރ
6. އަލްފާޟިލާ އުނައިޒާ ޙަބީބު، ޑިރެކްޓަރ
7. އަލްފާޟިލާ ނިޝާ ޢަލީ، ޑިރެކްޓަރ
8. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިހާމާ، ޑިރެކްޓަރ
9. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޒިޔާދާ، އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
10. އަލްފާޟިލާ ލީލާ އިބްރާހީމްމަނިކު، އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
11. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނީނާ، އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ