މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް 1448 މައްސަލައެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މާލެ ސިޓީއާއި ކ.އަތޮޅުންނެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 400 މައްސަލައެވެ. މީގެއިތުރުން ހއ.އަތޮޅުން 39 މައްސަލަ، ހދ.އަތޮޅުން 36 މައްސަލަ، ށ.އަތޮޅުން 20 މައްސަލަ، ނ.އަތޮޅުން 16 މައްސަލަ، ރ.އަތޮޅުން 23 މައްސަލަ، ބ.އަތޮޅުން 27 މައްސަލަ، ޅ.އަތޮޅުން 38 މައްސަލަ، އއ.އަތޮޅުން 40 މައްސަލަ، އދ.އަތޮޅުން 46 މައްސަލަ، ވ.އަތޮޅުން 16 މައްސަލަ، މ.އަތޮޅުން 10 މައްސަލަ، ފ.އަތޮޅުން 20 މައްސަލަ، ދ.އަތޮޅުން 21 މައްސަލަ، ތ.އަތޮޅުން 41 މައްސަލަ، ލ.އަތޮޅުން 38 މައްސަލަ، ގއ.އަތޮޅުން 25 މައްސަލަ، ގދ.އަތޮޅުން 99 މައްސަލަ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީން 42 މައްސަލަ އަދި އައްޑޫ ސިޓީން 97 މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ

 • ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 680 މައްސަލައެއް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.
 • މިބާވަތުގެ އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ އާއި ކ.އަތޮޅުންނެވެ. މިގޮތުން 278 މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.
 • މީގެއިތުރުން ހއ.އަތޮޅުން 12 މައްސަލަ، ހދ.އަތޮޅުން 22 މައްސަލަ، ށ.އަތޮޅުން 8 މައްސަލަ، ނ.އަތޮޅުން 12 މައްސަލަ، ރ.އަތޮޅުން 18 މައްސަލަ، ބ.އަތޮޅުން 17 މައްސަލަ، ޅ.އަތޮޅުން 25 މައްސަލަ، އއ.އަތޮޅުން 27 މައްސަލަ، އދ.އަތޮޅުން 33 މައްސަލަ، ވ.އަތޮޅުން 6 މައްސަލަ، މ.އަތޮޅުން 7 މައްސަލަ، ފ.އަތޮޅުން 15 މައްސަލަ، ދ.އަތޮޅުން 18 މައްސަލަ، ތ.އަތޮޅުން 26 މައްސަލަ، ލ.އަތޮޅުން 24 މައްސަލަ، ގއ.އަތޮޅުން 17 މައްސަލަ، ގދ.އަތޮޅުން 66 މައްސަލަ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީން 25 މައްސަލަ އަދި އައްޑޫ ސިޓީން 41 މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ކުށް ކުރާ ކުޑަކުދިން

 • އެކި ބާވަތުގެ ކުށް ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ 79 މައްސަލައެއް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.
 • މިގޮތުން މިބާވަތުގެ އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ ގދ.އަތޮޅުންނެވެ. މި އަތޮޅުން މިބާވަތުގެ 15 މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.
 • މީގެއިތުރުން ހއ.އަތޮޅުން 2 މައްސަލަ، ހދ.އަތޮޅުން 2 މައްސަލަ، ށ.އަތޮޅުން 7 މައްސަލަ، ނ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، ރ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، ބ.އަތޮޅުން 2 މައްސަލަ، ޅ.އަތޮޅުން 2 މައްސަލަ، މާލެ ސިޓީ އާއި ކ.އަތޮޅުން 9 މައްސަލަ، އއ.އަތޮޅުން 2 މައްސަލަ، މ.އަތޮޅުން 2 މައްސަލަ، ފ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، ތ.އަތޮޅުން 7 މައްސަލަ، ލ.އަތޮޅުން 4 މައްސަލަ، ގއ.އަތޮޅުން 2 މައްސަލަ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީން 4 މައްސަލަ އަދި އައްޑޫ ސިޓީން 14 މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާ

 • ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ 213 މައްސަލައެއް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.
 • މިބާވަތުގެ އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ އާއި ކ.އަތޮޅުންނެވެ. މިގޮތުން މިބާވަތުގެ 74 މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.
 • މީގެއިތުރުން ހއ.އަތޮޅުން 22 މައްސަލަ، ހދ.އަތޮޅުން 11 މައްސަލަ، ށ.އަތޮޅުން 5 މައްސަލަ، ނ.އަތޮޅުން 2 މައްސަލަ، ރ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، ބ.އަތޮޅުން 8 މައްސަލަ، ޅ.އަތޮޅުން 10 މައްސަލަ، އއ.އަތޮޅުން 8 މައްސަލަ، އދ.އަތޮޅުން 10 މައްސަލަ، ވ.އަތޮޅުން 10 މައްސަލަ، މ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، ފ.އަތޮޅުން 4 މައްސަލަ، ދ.އަތޮޅުން 3 މައްސަލަ، ތ.އަތޮޅުން 5 މައްސަލަ، ލ.އަތޮޅުން 6 މައްސަލަ، ގއ.އަތޮޅުން 6 މައްސަލަ، ގދ.އަތޮޅުން 13 މައްސަލަ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީން 10 މައްސަލަ އަދި އައްޑޫ ސިޓީން 24 މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން

 • ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެގެން 56 މައްސަލައެއް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.
 • މިބާވަތުގެ އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ އާއި ކ.އަތޮޅުންނެވެ. މިގޮތުން މިބާވަތުގެ 28 މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.
 • މީގެއިތުރުން ހއ.އަތޮޅުން 2 މައްސަލަ، ރ.އަތޮޅުން 2 މައްސަލަ، ޅ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، އއ.އަތޮޅުން 2 މައްސަލަ، އދ.އަތޮޅުން 2 މައްސަލަ، ތ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، ލ.އަތޮޅުން 3 މައްސަލަ، ގދ.އަތޮޅުން 4 މައްސަލަ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީން 1 މައްސަލަ އަދި އައްޑޫ ސިޓީން 10 މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން

 • މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅިފައިވާ 31 މައްސަލައެއް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.
 • މިބާވަތުގެ އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ އާއި ކ.އަތޮޅުންނެވެ. މިގޮތުން މިބާވަތުގެ 11 މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.
 • މީގެއިތުރުން ހއ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، ހދ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، ނ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، ރ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، އއ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، އދ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، ތ.އަތޮޅުން 2 މައްސަލަ، ލ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، ގދ.އަތޮޅުން 1 މައްސަލަ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީން 2 މައްސަލަ އަދި އައްޑޫ ސިޓީން 8 މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

20  ޖުލައި 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *