އިޢުލާން ނަންބަރު ތަފުޞީލު ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު ސުންގަޑި ލިންކް
-ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ނުފުއްދޭ ޢާއިލާތަކަށް ދެވޭ އެހީގެ ޕެކޭޖްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ19 މެއި 2020-
-މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގެން ކާބޯތަކެތި ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ16 އޭޕްރިލް 2020-
(IUL)459-HR/1/2020/50މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަ ބަންދުގެ ޙާލަތަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގެން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް މާލެ އައިސް އެނބުރި ރަށަށް ނުދެވި ތިބި ފަރާތްތައް އަނބުރާ ރަށަށް ފޮނުވުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު04 މެއި 2020-
(IUL)459-GR/459/2020/2ރެހެންދި އެވޯޑް 202008 ޖަނަވަރީ 202030 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-GR/459/2020/2ރެހެންދި އެވޯޑް 2020 އުޞޫލު08 ޖަނަވަރީ 2020-
(IUL)459-DR/459/2019/8"ރިވެލި އެވޯޑު 2019" މާކްސްދެވޭނެ އުޞޫލު17 އޭޕްރީލް 201902 ޖޫން 2019
(IUL)459-DR/459/2019/8"ރިވެލި އެވޯޑު 2019" އުޞޫލު17 އޭޕްރީލް 201902 ޖޫން 2019
(IUL)459-DR/459/2019/8"ރިވެލި އެވޯޑު 2019" އިޢުލާން17 އޭޕްރީލް 201902 ޖޫން 2019
(IUL)459-GR/459/2019/2ރެހެންދި އެވޯޑްގެ އެމްޕްލޯޔަރސް ކެޓަގަރީއަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 201931 ޖަނަވަރީ 201907 ފެބްރުއަރީ 2019
(IUL)459-GR/459/2019/2ރެހެންދި އެވޯޑުގެ އިންޑިވިޖުއަލް ކެޓަގަރީއަށް ނަންހުށަހަޅާ ފޯމް 201931 ޖަނަވަރީ 201907 ފެބްރުއަރީ 2019
(IUL)459-GR/459/2019/2ރެހެންދި އެވޯޑު އިޢުލާން 201931 ޖަނަވަރީ 201907 ފެބްރުއަރީ 2019
(IUL)459-GR/459/2019/2ރެހެންދި އެވޯޑް ތަޢާރަފް 201931 ޖަނަވަރީ 201907 ފެބްރުއަރީ 2019
(IUL)459-DR/1/2018/126ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން02 ސެޕްޓެންބަރު 201811 ސެޕްޓެންބަރު 2018
459-MD/2018/AI-01ވެށިފަހި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހުޅުވާލެވުނު 15 ފްލެޓާބެހޭ19 ފެބްރުވަރީ 2018-
(IUL)459-GR/459/2018/2ރެހެންދި އެވޯޑްގެ އެމްޕްލޯޔަރސް ކެޓަގަރީއަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 201803 ޖަނަވަރީ 2018-
(IUL)459-GR/459/2018/2ރެހެންދި އެވޯޑުގެ އިންޑިވިޖުއަލް ކެޓަގަރީއަށް ނަންހުށަހަޅާ ފޯމް 201803 ޖަނަވަރީ 2018-
(IUL)459-GR/459/2018/2ރެހެންދި އެވޯޑް ތަޢާރަފް 201803 ޖަނަވަރީ 2018-
(IUL)459-GR/459/2018/2ރެހެންދި އެވޯޑު އިޢުލާން 201803 ޖަނަވަރީ 201804 ފެބްރުއަރީ 2018
(IUL)459-GR/459/2018/7ރެހެންދި އެވޯޑު 2018ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ04 ފެބްރުއަރީ 201808 ފެބްރުއަރީ 2018
- (IUL)459-DR/459/2021/76ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ \"ރިވެލި ތަރި\" 2021 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.12 އޮކްޓޫބަރު 202115 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-DR/459/2021/76ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ \"ރިވެލި ތަރި\" 2021 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.12 އޮކްޓޫބަރު 202115 ނޮވެންބަރު 2021
އިޢުލާން ނަންބަރު ތަފުޞީލު ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު ސުންގަޑި ލިންކް
(IUL)459-PL/1/2018/121ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އެނދު، ގޮދަޑި އަދި ބާލިސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ9 އޮގަސްޓް 201827 އޮގަސްޓް 2018
(IUL)459-HR/1/2018/119ލ.އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރު ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް2 އޮގަސްޓް 201830 އޮގަސްޓް 2018
(IUL)459-PL/459/2018/19މިމިނިސްޓްރީ އަށް މިއުޒިކް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ31 ޖުލައި 201809 އޮގަސްޓް 2018
(IUL)459-PL/459/2018/18ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އެނދު، ގޮދަޑި އަދި ބާލިސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ31 ޖުލައި 201809 އޮގަސްޓް 2018
(IUL)459-HR/1/2018/107މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިންގާ ފިޔަވަތީގެ ވިޒިޓާސްރޫމް މަރާމުތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ15 ޖުލައި 201807 އޮގަސްޓް 2018
(IUL)459-PL/459/2018/16މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިންގާ އއ.އެފްސީ.އެސް.ސީ ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ10 ޖުލައި 201810 އޮގަސްޓް 2018
(IUL)459-PL/459/2018/15މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް 22 ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ10 ޖުލައި 201822 ޖުލައި 2018
(IUL)459-HR/1/2018/91މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިންގާ ފިޔަވަތީގެ ވިޒިޓާސް ރޫމް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން03 ޖޫން 201826 ޖޫން 2018
(IUL)459-PL/1/2017/191ފަޔަރވޯލް ލައިސަންސް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން02 އޮކްޓޯބަރ 201715 އޮކްޓޯބަރ 2017
(IUL)459-PL/1/2017/186ފަޔަރވޯލް ލައިސަންސް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން25 ސެޕްޓެމްބަރ 201708 އޮކްޓޯބަރ 2017
(IUL)459-A/1/2017/165ހޯލް އަދި ރިފްރެޝްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން20 އޮގަސްޓް 201730 އޮކްޓޯބަރ 2017
(IUL)459-A/1/2017/129ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން25 ޖުލައި 201730 ޖުލައި 2017
(IUL)459-A/1/2017/122ލ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރު ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް18 ޖޫން 201705 ޖުލައި 2017
(IUL)459-PL/459/2021/36މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކެއްކުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި، 4(ހަތަރު) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަޕްލައިކޯށްދޭނޭ ފާރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.01 ފެބުރުވަރީ 202110 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-PL/1/2021/442021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކްރިއޭޓިވް ޑިޒައިން އަދި ޕީއާރު ކޮމިއުނިކޭޝަން މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.14 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-PL/1/2021/442021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކްރިއޭޓިވް ޑިޒައިން އަދި ޕީއާރު ކޮމިއުނިކޭޝަން މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.14 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-PL/459/2022/72ގެވެށި ގުޅުން\" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ބިލްބޯޑް ޕްރިންޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްގެ މައުލޫމާތު09 އޮގަސްޓު 202221 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)459-PL/459/2022/71\"ގެވެށި ގުޅުން\" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ވާހަކަ ސީރީޒްގެ ވާހަކަ ފޮތްތައް ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ09 އޮގަސްޓު 202221 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)482-HRS/1/2023/27އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 08 މޭ 202315 މޭ 2023
އިޢުލާން ނަންބަރު ތަފުޞީލު ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު ސުންގަޑި ލިންކް އެޓޭޗްމަންޓްސް
(IUL)459-HR/1/2019/171އިންޓާރނަލް އޮޑިޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް26 އޮގަސްޓް 201905 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/172ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް26 އޮގަސްޓް 201905 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/173ޕޮރޮގްރާމް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް26 އޮގަސްޓް 201905 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/176އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް29 އޮގަސްޓް 201909 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/188އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް11 ސެޕްޓެންބަރު 201922 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/208ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް07 އޮކްޓޫބަރު 201916 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/212އެސިސްޓަންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް10 އޮކްޓޫބަރު 201921 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/215ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 އޮކްޓޫބަރު 201924 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/217ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 އޮކްޓޫބަރު 201924 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/222އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 އޮކްޓޫބަރު 201924 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/223އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 އޮކްޓޫބަރު 201924 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/224ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 އޮކްޓޫބަރު 201924 އޮކްޓޫބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/239ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނިޝަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ނޮވެންބަރު 201919 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/243ސޯޝަލް ޝަރވިސް ވޯކަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް07 ނޮވެންބަރު 201921 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/245ސޯޝަލް ޝަރވިސް ވޯކަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް07 ނޮވެންބަރު 201921 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/260ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް27 ނޮވެންބަރު 201908 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/278އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް12 ޑިސެންބަރު 201923 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/279ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް12 ޑިސެންބަރު 201923 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/285އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް15 ޑިސެންބަރު 201924 ޑިސެންބަރު 2019 
(IUL)459-HR/1/2019/291އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 17 ޑިސެންބަރު 201926 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2020/111ޕުރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް09 ޖުލައި 202020 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/113ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް16 ޖުލައި 202005 އޮގަސްޓް 2020
(IUL)459-HR/1/2020/191ޕޮރޮގްރާމް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް21 ނޮވެންބަރު 202030 ނޮވެންބަރު 2020 
(IUL)459-HR/1/2020/233އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް29 ނޮވެންބަރު 202008 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/240ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް20 ޑިސެންބަރު 202029 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/31ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް20 ޖަނަވަރީ 202029 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/32އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް20 ޖަނަވަރީ 202029 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/33ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް26 ޖަނަވަރީ 202005 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/34ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް26 ޖަނަވަރީ 202005 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/4އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް08 ޖަނަވަރީ 202019 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/45ޝޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ވޯކަރ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 05 ފެބުރުވަރީ 202016 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/46އެސިސްޓެންޓް ޝޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ފެބުރުވަރީ 202016 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/49ޝޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ވޯކަރ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ފެބުރުވަރީ 202016 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/52އެސިސްޓަންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް11 ފެބުރުވަރީ 202020 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/54ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް11 ފެބުރުވަރީ 202020 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/59އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް20 ފެބުރުވަރީ 202002 މާރިޗު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/60އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 24 ފެބުރުވަރީ 202004 މާރިޗު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/67ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް04 މާރިޗު 202015 މާރިޗު 2020
(IUL)459-HR/1/2021/14އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)25 ޖަނަވަރީ 202131 ޖަނަވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/65ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ15 މާރިޗު 202122 މާރިޗު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/66އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ17 މާރިޗު 202125 މާރިޗު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/15 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ25 ޖަނަވަރީ 202131 ޖަނަވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/35އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ31 ޖަނަވަރީ 202107 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/32 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ27 ޖަނަވަރީ 202103 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/73ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ17 އެޕްރީލު 202122 އެޕްރީލު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/83ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ06 މޭ 202116 މޭ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/90އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ12 މޭ 202120 މޭ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/90އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ12 މޭ 202120 މޭ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/90އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ12 މޭ 202120 މޭ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/80ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ03 މޭ 202110 މޭ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/101ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ29 ޖޫން 202106 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/109 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް11 ޖުލައި 202129 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/111ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ02 އޮގަސްޓު 202108 އޮގަސްޓު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/118 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ12 އޮގަސްޓު 202119 އޮގަސްޓު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/119 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ12 އޮގަސްޓު 202119 އޮގަސްޓު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/118ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ12 އޮގަސްޓު 202119 އޮގަސްޓު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/144ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ސެޕްޓެންބަރު 202120 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/145ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް/ ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް/ ކްލިނިކަލް ނަރސް14 ސެޕްޓެންބަރު 202120 ސެޕްޓެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/188އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ21 ސެޕްޓެންބަރު 202128 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/144ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ސެޕްޓެންބަރު 202120 ސެޕްޓެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/197ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ06 އޮކްޓޫބަރު 202114 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/196ލީގަލް އޮފިސަރ06 އޮކްޓޫބަރު 202113 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/200 ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202119 އޮކްޓޫބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/200 ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202119 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/201ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202119 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/165 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 16 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/203ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202120 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/220ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ07 ނޮވެންބަރު 202115 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/222ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ07 ނޮވެންބަރު 202115 ނޮވެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/213ލީގަލް އޮފިސަރ24 އޮކްޓޫބަރު 202128 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/221ފައިނޭންސް އޮފިސަރ07 ނޮވެންބަރު 202114 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/221ފައިނޭންސް އޮފިސަރ07 ނޮވެންބަރު 202114 ނޮވެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/234މަސައްކަތު14 ނޮވެންބަރު 202121 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/237https://gazette.gov.mv/iulaan/17036118 ނޮވެންބަރު 202125 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/246ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ28 ނޮވެންބަރު 202105 ޑިސެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2022/26 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ23 ޖަނަވަރީ 202227 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/28 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ24 ޖަނަވަރީ 202231 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/79އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ21 ފެބުރުވަރީ 202228 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/78ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ21 ފެބުރުވަރީ 202228 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/77 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ21 ފެބުރުވަރީ 202228 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/76ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ21 ފެބުރުވަރީ 202228 ފެބުރުވަރީ 2022-
(IUL)459-HR/1/2022/119އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ14 އެޕްރީލު 202221 އެޕްރީލު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/128އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ15 މޭ 202219 މޭ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/122ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް14 އެޕްރީލު 202221 އެޕްރީލު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/142 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ29 މޭ 202205 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/148އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ08 ޖޫން 202215 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/120 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ14 އެޕްރީލު 202221 އެޕްރީލު 2022-
(IUL)459-HR/1/2022/149އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ08 ޖޫން 202215 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/155 މަސައްކަތު13 ޖޫން 202220 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/173ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް22 ޖޫން 202229 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/174ޑިރެކްޓަރ22 ޖޫން 202229 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/177ޑިރެކްޓަރ22 ޖޫން 202229 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/176 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ22 ޖޫން 202229 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/214އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ15 އޮގަސްޓު 202222 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/251Community Development Officer20 ސެޕްޓެންބަރު 202225 ސެޕްޓެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/289ޑިރެކްޓަރ06 ނޮވެންބަރު 202213 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/292މީޑިއާ އޮފިސަރ09 ނޮވެންބަރު 202216 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/296 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ09 ނޮވެންބަރު 202216 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/294 ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ10 ނޮވެންބަރު 202216 ނޮވެންބަރު 2022-
(IUL)459-HR/1/2022/254އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ25 ސެޕްޓެންބަރު 202204 އޮކްޓޫބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/260 ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ04 އޮކްޓޫބަރު 202211 އޮކްޓޫބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/282ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ25 އޮކްޓޫބަރު 202202 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/316ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ05 ޑިސެންބަރު 202212 ޑިސެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/317 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ07 ޑިސެންބަރު 202214 ޑިސެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/318ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ08 ޑިސެންބަރު 202215 ޑިސެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/294ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ10 ނޮވެންބަރު 202216 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/308ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ05 ޑިސެންބަރު 202212 ޑިސެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/309ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ05 ޑިސެންބަރު 202212 ޑިސެންބަރު 2022-
(IUL)459-HR/1/2022/313ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ05 ޑިސެންބަރު 202212 ޑިސެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2023/7ޑިރެކްޓަރ16 ޖަނަވަރީ 202309 ޖަނަވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/8ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ16 ޖަނަވަރީ 202309 ޖަނަވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/9 ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ16 ޖަނަވަރީ 202309 ޖަނަވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/32ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ07 ފެބުރުވަރީ 202314 ފެބުރުވަރީ 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/28ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ02 ފެބުރުވަރީ 202312 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/25 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ02 ފެބުރުވަރީ 202312 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/24 ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ02 ފެބުރުވަރީ 202312 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/20ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ01 ފެބުރުވަރީ 202309 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/42 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ21 ފެބުރުވަރީ 202328 ފެބުރުވަރީ 2023
IUL)459-HR/1/2023/40 ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ19 ފެބުރުވަރީ 202326 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/42 ޑިރެކްޓަރ21 ފެބުރުވަރީ 202328 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/41ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ21 ފެބުރުވަރީ 202328 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/51ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ01 މާރިޗު 202308 މާރިޗު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/42ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ21 ފެބުރުވަރީ 202328 ފެބުރުވަރީ 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/58 ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ08 މާރިޗު 202315 މާރިޗު 2023
ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ(IUL)459-HR/1/2023/5708 މާރިޗު 202315 މާރިޗު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/64 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ(ވަގުތީ)09 މާރިޗު 202316 މާރިޗު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/62 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ09 މާރިޗު 202316 މާރިޗު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/76އިންސްޕެކްޝަންސް އޮފިސަރ03 އެޕްރީލު 202310 އެޕްރީލު 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/75 ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ03 އެޕްރީލު 202310 އެޕްރީލު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/74ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ03 އެޕްރީލު 202310 އެޕްރީލު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/50މަސައްކަތު01 މާރިޗު 202308 މާރިޗު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/85އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ(ވަގުތީ)03 އެޕްރީލު 202310 އެޕްރީލު 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/77އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)03 އެޕްރީލު 202309 އެޕްރީލު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/83އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ12 އެޕްރީލު 202319 އެޕްރީލު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/84ލީގަލް އޮފިސަރ12 އެޕްރީލު 202319 އެޕްރީލު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/92އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގުރައިދޫ18 އެޕްރީލު 202326 އެޕްރީލު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/103އިންސްޕެކްޝަންސް އޮފިސަރ08 މޭ 202315 މޭ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/101 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ07 މޭ 202314 މޭ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/98އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ03 މޭ 202310 މޭ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/97ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ02 މޭ 202309 މޭ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/122ޑިރެކްޓަރ18 ޖޫން 202302 ޖުލައި 2023
(IUL)459-HR/1/2023/134ކޮންސަލްޓެންޓް12 ޖުލައި 202319 ޖުލައި 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/131ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ12 ޖުލައި 202319 ޖުލައި 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/130ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ23 ޖުލައި 202307 އޮގަސްޓު 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/121ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ18 ޖޫން 202302 ޖުލައި 2023
(IUL)459-HR/1/2023/131ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (ސްކްރީނިން ޝީޓް)12 ޖުލައި 202319 ޖުލައި 2023
(IUL)459-HR/1/2023/146ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ03 އޮގަސްޓު 202313 އޮގަސްޓު 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/147 ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ03 އޮގަސްޓު 202313 އޮގަސްޓު 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/121ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ18 ޖޫން 202302 ޖުލައި 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/158ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ20 އޮގަސްޓު 202327 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/162ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ22 އޮގަސްޓު 202331 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/164ސީނިޔަރ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ13 އޮގަސްޓު 202331 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/176ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ05 ސެޕްޓެންބަރު 202314 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/175 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ05 ސެޕްޓެންބަރު 202314 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/168ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ03 ސެޕްޓެންބަރު 202310 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/178ސީނިޔަރ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ06 ސެޕްޓެންބަރު 202314 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/180ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ06 ސެޕްޓެންބަރު 202314 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/177މީޑިއާ އޮފިސަރ05 ސެޕްޓެންބަރު 202314 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/187އިންސްޕެކްޝަންސް އޮފިސަރ19 އޮކްޓޫބަރު 202326 އޮކްޓޫބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/186ޗައިލްޑް ވެލްބިއިން އޮފިސަރ16 އޮކްޓޫބަރު 202326 އޮކްޓޫބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/187އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ19 އޮކްޓޫބަރު 202326 އޮކްޓޫބަރު 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/190 ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ30 އޮކްޓޫބަރު 202307 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/194އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ02 ނޮވެންބަރު 202307 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/201ސީނިއަރ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ07 ނޮވެންބަރު 202314 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/205އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ12 ނޮވެންބަރު 202319 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/212ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް23 ނޮވެންބަރު 202330 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/217ފައިނޭންސް އޮފިސަރ23 ނޮވެންބަރު 202330 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/219ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ25 ނޮވެންބަރު 202330 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/211އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ23 ނޮވެންބަރު 202330 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/223ސީނިއަރ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ27 ނޮވެންބަރު 202304 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/222އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ27 ނޮވެންބަރު 202304 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/239ފައިނޭންސް އޮފިސަރ09 ޑިސެންބަރު 202314 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/244ސީނިއަރ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ13 ޑިސެންބަރު 202320 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/246ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ16 ޑިސެންބަރު 202321 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2024/1 ބަލިމީހުންބަލަހައްޓާ04 ޖަނަވަރީ 202411 ޖަނަވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/2މީޑިއާ އޮފިސަރ04 ޖަނަވަރީ 202411 ޖަނަވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/16ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ25 ޖަނަވަރީ 202431 ޖަނަވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/13އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ17 ޖަނަވަރީ 202424 ޖަނަވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/15ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ23 ޖަނަވަރީ 202431 ޖަނަވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/14އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)17 ޖަނަވަރީ 202424 ޖަނަވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/25އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ31 ޖަނަވަރީ 202407 ފެބުރުވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/30އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ08 ފެބުރުވަރީ 202415 ފެބުރުވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/38ފައިނޭންސް އޮފިސަރ20 ފެބުރުވަރީ 202428 ފެބުރުވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/33ސީނިއަރ މޮނިޓަރިން އޮފިސަރ21 ފެބުރުވަރީ 202428 ފެބުރުވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/50ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ28 ފެބުރުވަރީ 202406 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/63ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ20 މާރިޗު 202427 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/65ފައިނޭންސް އޮފިސަރ20 މާރިޗު 202427 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/64އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ20 މާރިޗު 202427 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/51މަސައްކަތު28 ފެބުރުވަރީ 202406 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/68ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ24 މާރިޗު 202415 އެޕްރީލު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/69ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ25 މާރިޗު 202416 އެޕްރީލު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/67ސީނިޔަރ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ24 މާރިޗު 202415 އެޕްރީލު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/74އެޓެންޑެންޓް13 އެޕްރީލު 202423 އެޕްރީލު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/60 ޑިރެކްޓަރ19 މާރިޗު 202426 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/51މަސައްކަތު24 އެޕްރީލު 202402 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/81ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ24 އެޕްރީލު 202402 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/70ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ25 މާރިޗު 202416 އެޕްރީލު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/82 ސީނިޔަރ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ25 އެޕްރީލު 202405 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/51މަސައްކަތު24 އެޕްރީލު 202402 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/97ސީނިޔަރ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ07 މޭ 202414 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/98އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ08 މޭ 202416 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/91އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ05 މޭ 202412 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/102ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ15 މޭ 202422 މޭ 2024
Number: (IUL)459-HR/1/2024/53Senior Network and Systems Administrator (Contract)03 މާރިޗު 202410 ޖޫން 2024
(IUL)459-HR/1/2024/113 ޗީފް ސޯޝަލް ސަރވިސް ވަރކަރ27 މޭ 202403 ޖޫން 2024
(IUL)459-HR/1/2024/116ފައިނޭންސް އޮފިސަރ28 މޭ 202404 ޖޫން 2024
(IUL)459-HR/1/2024/112ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ26 ޖޫން 202402 ޖޫން 2024
(IUL)459-HR/1/2024/128ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ03 ޖޫން 202410 ޖޫން 2024
(IUL)459-HR/1/2024/119އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ29 މޭ 202406 ޖޫން 2024
(IUL)459-HR/1/2024/130ޗީފް ސޯޝަލް ސަރވިސް ވަރކަރ04 ޖޫން 202411 ޖޫން 2024
(IUL)459-HR/1/2024/132އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ05 ޖޫން 202412 ޖޫން 2024
އިޢުލާން ނަންބަރު ތަފުޞީލު ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު ސުންގަޑި ލިންކް އެޓޭޗްމަންޓްސް
(IUL)459-HR/1/2019/179ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ މަގާމަށް މީހުން ހޯދުމަށް11 ސެޕްޓެންބަރު 201922 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/182އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް09 ސެޕްޓެންބަރު 201918 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/191ކުދިންބަލަހައްޓާ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް12 ސެޕްޓެންބަރު 201923 ސެޕްޓެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/231ކައްކާގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް22 އޮކްޓޫބަރު 201904 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/232ބޮޑު ކައްކާގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް22 އޮކްޓޫބަރު 201904 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/240ކުދިން ބަލަހައްޓާގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް06 ނޮވެންބަރު 201920 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/256ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ ވަގުތީ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 ނޮވެންބަރު 201925 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/258ކައްކާގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް18 ނޮވެންބަރު 201927 ނޮވެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/259ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް25 ނޮވެންބަރު 201903 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/273ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް03 ޑިސެންބަރު 201912 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/283މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް18 ޑިސެންބަރު 201930 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/284ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް18 ޑިސެންބަރު 201930 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/306ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ ވަގުތީ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް31 ޑިސެންބަރު 201912 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/10އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް07 ޖަނަވަރީ 202016 ޖަނަވަރީ 2020 
(IUL)459-HR/1/2020/100ކައުންސެލަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/101އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/103އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/104އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/107ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/108ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/110ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/152ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް20 އޮކްޓޫބަރު 202001 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/157ޑިރެކްޓަރ28 އޮކްޓޫބަރު 202010 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/159ރަޖިސްޓަރޑް ނަރސް / ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް / ކްލިނިކަލް ނަރސް މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް02 ނޮވެންބަރު 202016 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/192ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ21 ނޮވެންބަރު 202030 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/193މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ21 ނޮވެންބަރު 202030 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/35ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް27 ޖަނަވަރީ 202010 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/76ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/78މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/79ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/84ޕުރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/90އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/92ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ޑިއުޓީ)ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/93ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ސެންޓްރަލް ޔުނިޓް)ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/94ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/95ޕޮރޮގުރާމް އެފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/96ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/97ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/1/2020/98އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް05 ޖުލައި 202014 ޖުލައި 2020
(IUL)459-HR/482/2020/4ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް14 ޑިސެންބަރު 202023 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2021/9ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ޖަނަވަރީ 202120 ޖަނަވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/7 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ޖަނަވަރީ 202120 ޖަނަވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/41ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ފެބުރުވަރީ 202107 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/41ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ފެބުރުވަރީ 202107 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/41 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ފެބުރުވަރީ 202107 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/41 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ14 ފެބުރުވަރީ 202107 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/64ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް15 މާރިޗު 202122 މާރިޗު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/43 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ11 ފެބުރުވަރީ 202118 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/68 ކައުންސެލަރ25 މާރިޗު 202101 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/85ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ06 މޭ 202116 މޭ 2021-
(IUL)459-HR/482/2020/3ޑެޕިއުޓަރ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް14 ޑިސެންބަރު 202023 ޑިސެންބަރު 2020-
(IUL)459-HR/1/2021/81ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ03 މޭ 202110 މޭ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/85 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ06 މޭ 202116 މޭ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/81ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ03 މޭ 202110 މޭ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/91ޑިރެކްޓަރ27 މޭ 202103 ޖޫން 2021
(IUL)459-HR/1/2021/120 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ12 އޮގަސްޓު 202119 އޮގަސްޓު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/133އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ01 ސެޕްޓެންބަރު 202108 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/134 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ01 ސެޕްޓެންބަރު 202108 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/147ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ/ މެޑިކަލް އޮފިސަރ14 ސެޕްޓެންބަރު 202120 ސެޕްޓެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/139 މަސައްކަތު02 ސެޕްޓެންބަރު 202109 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/128https://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/15971418 އޮގަސްޓު 202125 އޮގަސްޓު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/131ކައްކާ01 ސެޕްޓެންބަރު 202108 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/172ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ16 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/171އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ (ގއ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)16 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/156އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ޅ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)21 ސެޕްޓެންބަރު 202128 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/168ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ޅ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)21 ސެޕްޓެންބަރު 202128 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/163ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ހދ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)16 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/164ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ ( ގދ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/161އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/157ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/177އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ19 ސެޕްޓެންބަރު 202126 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/175 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ19 ސެޕްޓެންބަރު 202126 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/178 ކައުންސެލަރ20 ސެޕްޓެންބަރު 202126 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/176 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ19 ސެޕްޓެންބަރު 202126 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/212 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ 24 އޮކްޓޫބަރު 202128 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/183އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ20 ސެޕްޓެންބަރު 202127 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/182ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ20 ސެޕްޓެންބަރު 202127 ސެޕްޓެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/216އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ28 އޮކްޓޫބަރު 202108 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/219ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ07 ނޮވެންބަރު 202115 ޑިސެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/220ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ07 ނޮވެންބަރު 202115 ނޮވެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/222ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ07 ނޮވެންބަރު 202115 ޑިސެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/243 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ24 ނޮވެންބަރު 202101 ޑިސެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/246 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ28 ނޮވެންބަރު 202105 ޑިސެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/253 ލީގަލް އޮފިސަރ07 ޑިސެންބަރު 202113 ޑިސެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/228 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ 07 ނޮވެންބަރު 202115 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/243 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ24 ނޮވެންބަރު 202101 ޑިސެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/250 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ05 ޑިސެންބަރު 202112 ޑިސެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/251 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ05 ޑިސެންބަރު 202112 ޑިސެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/250 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ05 ޑިސެންބަރު 202112 ޑިސެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2022/2 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ16 ޖަނަވަރީ 202223 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/10 ކައުންސެލަރ16 ޖަނަވަރީ 202223 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/12ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ 16 ޖަނަވަރީ 202223 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/11ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ16 ޖަނަވަރީ 202223 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/1 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ16 ޖަނަވަރީ 202223 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/30އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 31 ޖަނަވަރީ 202208 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)482-AD/1/2022/3 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 10 ފެބުރުވަރީ 202217 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/67 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ15 ފެބުރުވަރީ 202222 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/67 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ15 ފެބުރުވަރީ 202222 ފެބުރުވަރީ 2022-
(IUL)459-HR/1/2022/24 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ23 ޖަނަވަރީ 202227 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/58ނަރސް (ވަގުތީ)10 ފެބުރުވަރީ 202217 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)482-AD/1/2022/1ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ 06 ފެބުރުވަރީ 202213 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/24އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ23 ޖަނަވަރީ 202227 ޖަނަވަރީ 2022-
(IUL)459-HR/1/2022/90ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ26 ފެބުރުވަރީ 202203 މާރިޗު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/25 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ23 ޖަނަވަރީ 202227 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2021/253 ލީގަލް އޮފިސަރ07 ޑިސެންބަރު 202113 ޑިސެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/249ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ06 ޑިސެންބަރު 202114 ޑިސެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2022/90 ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ26 ފެބުރުވަރީ 202203 މާރިޗު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/5 ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ06 މާރިޗު 202213 މާރިޗު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/25 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ23 ޖަނަވަރީ 202227 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/11 ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ24 މާރިޗު 202230 މާރިޗު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/7 ކައުންސެލަރ15 މާރިޗު 202222 މާރިޗު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/12 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ރީއިންޓަރގްރޭޝަން ޔުނިޓް)24 މާރިޗު 202230 މާރިޗު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/10 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ސެންޓްރަލް ޔުނިޓް)24 މާރިޗު 202230 މާރިޗު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/100ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ03 މާރިޗު 202210 މާރިޗު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/14ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 09 މޭ 202216 މޭ 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/9 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ20 މާރިޗު 202227 މާރިޗު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/16އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ26 މޭ 202202 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/154ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ(ފިޔަވަތި)13 ޖޫން 202220 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/131އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ - ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގުރައިދޫ17 މޭ 202224 މޭ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/130މަސައްކަތު - ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގުރައިދޫ17 މޭ 202224 މޭ 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/20 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 25 ޖުލައި 202204 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/22 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 18 އޮގަސްޓު 202225 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/24 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 31 އޮގަސްޓު 202207 ސެޕްޓެންބަރު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/23 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 30 އޮގަސްޓު 202206 ސެޕްޓެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/242އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ30 އޮގަސްޓު 202206 ސެޕްޓެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/267ކުދިން ބަލަހައްޓާ05 އޮކްޓޫބަރު 202212 އޮކްޓޫބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/261ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ - ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގުރައިދޫ04 އޮކްޓޫބަރު 202211 އޮކްޓޫބަރު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/31 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 01 ނޮވެންބަރު 202208 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/28 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ26 އޮކްޓޫބަރު 202206 ނޮވެންބަރު 2022
IUL)482-HRS/1/2022/30ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 31 އޮކްޓޫބަރު 202208 ނޮވެންބަރު 2022-
(IUL)482-HRS/1/2022/30 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ31 އޮކްޓޫބަރު 202208 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/33 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 01 ނޮވެންބަރު 202209 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/281މަސައްކަތު25 އޮކްޓޫބަރު 202202 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/35ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ10 ނޮވެންބަރު 202216 ނޮވެންބަރު 2022-
(IUL)482-HRS/1/2022/35ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ10 ނޮވެންބަރު 202216 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/286އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ01 ނޮވެންބަރު 202209 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/256ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ04 އޮކްޓޫބަރު 202211 އޮކްޓޫބަރު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/30 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 31 އޮކްޓޫބަރު 202208 ނޮވެންބަރު 2022-
(IUL)459-HR/1/2022/291އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ - ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގުރައިދޫ06 ނޮވެންބަރު 202213 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/287ސުޕަވައިޒަރ - ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގުރައިދޫ02 ނޮވެންބަރު 202209 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/36އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ21 ނޮވެންބަރު 202227 ނޮވެންބަރު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/41އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ01 ޑިސެންބަރު 202208 ޑިސެންބަރު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/43ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ06 ޑިސެންބަރު 202213 ޑިސެންބަރު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/40ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 01 ޑިސެންބަރު 202207 ޑިސެންބަރު 2022
(IUL)482-HRS/1/2022/38އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ28 ނޮވެންބަރު 202204 ޑިސެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2023/15އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ18 ޖަނަވަރީ 202311 ޖަނަވަރީ 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/7 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 29 ޖަނަވަރީ 202302 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/8 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 29 ޖަނަވަރީ 202302 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/15 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ11 ޖަނަވަރީ 202318 ޖަނަވަރީ 2023-
(IUL)482-HRS/1/2023/9 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ30 ޖަނަވަރީ 202305 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/7 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 29 ޖަނަވަރީ 202302 ފެބުރުވަރީ 2023-
IUL)459-HR/1/2023/38ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ19 ފެބުރުވަރީ 202326 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/52ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ04 މާރިޗު 202309 މާރިޗު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/12ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 21 ފެބުރުވަރީ 202328 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/35Consultant in Psychiatry09 ފެބުރުވަރީ 202316 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2022/341Registered nurses28 ޑިސެންބަރު 202205 ޖަނަވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/59މަސައްކަތު09 މާރިޗު 202316 މާރިޗު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/60 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ09 މާރިޗު 202316 މާރިޗު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/61 އެސިސްޓެންޓް ކެއަރ ވޯކަރ09 މާރިޗު 202316 މާރިޗު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/17އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 30 މާރިޗު 202305 އެޕްރީލު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/14ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ19 މާރިޗު 202326 މާރިޗު 2023-
(IUL)482-HRS/1/2023/18ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ05 އެޕްރީލު 202312 އެޕްރީލު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/27 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 08 މޭ 202315 މޭ 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/29 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ15 މޭ 202321 މޭ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/91ސުޕަވައިޒަރ ,ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގުރައިދޫ18 އެޕްރީލު 202326 އެޕްރީލު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/71ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ,ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރްކަޒު، ކ.ގުރައިދޫ30 މާރިޗު 202306 އެޕްރީލު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/72ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ,ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގުރައިދޫ30 މާރިޗު 202306 އެޕްރީލު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/118ސުޕަވައިޒަރ06 ޖޫން 202313 ޖޫން 2023
(IUL)459-HR/1/2023/99 މަސައްކަތު03 މޭ 202310 މޭ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/81އެސިސްޓެންޓް ކެއަރ ވޯކަރ12 އެޕްރީލު 202319 އެޕްރީލު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/118ސުޕަވައިޒަރ, ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގުރައިދޫ06 ޖޫން 202313 ޖޫން 2023
(IUL)459-HR/1/2023/72ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ (އޭ2 ޝީޓް)30 މާރިޗު 002306 އެޕްރީލު 0023
(IUL)482-HRS/1/2023/30ކުދިން ބަލަހައްޓާ25 މޭ 202331 މޭ 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/36ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ސައުތު ޔުނިޓް)09 ޖުލައި 202313 ޖުލައި 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/35ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ސްޓޭޓް ކެއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް)09 ޖުލައި 202313 ޖުލައި 2023
(IUL)459-HR/1/2023/120އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ14 ޖޫން 202321 ޖޫން 2023
(IUL)459-HR/1/2023/92އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މާރކްޝީޓް)18 އެޕްރީލު 202326 އެޕްރީލު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/71 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ (މާރްކްޝީޓް)30 މާރިޗު 202306 އެޕްރީލު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/142ސުޕަވައިޒަރ (ވަގުތީ)25 ޖުލައި 202308 އޮގަސްޓު 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/91ސުޕަވައިޒަރ (އޭ2 މާރކްޝީޓް)18 އެޕްރީލު 202326 އެޕްރީލު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/37ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ18 ޖުލައި 202325 ޖުލައި 2023
(IUL)459-HR/1/2023/98 މަސައްކަތު/ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، ވިލިމާލެ03 މޭ 202310 މޭ 2023-
(IUL)482-HRS/1/2023/38ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 07 އޮގަސްޓު 202314 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/155އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ، ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގުރައިދޫ16 އޮގަސްޓު 202323 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/40 ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 09 އޮގަސްޓު 202316 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/42 ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 14 އޮގަސްޓު 202320 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/45ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 15 އޮގަސްޓު 202322 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/44އެސިސްޓަންޓް ކައުންސެލަރ15 އޮގަސްޓު 202322 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/47ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ޑިއުޓީ ޓީމް ޔުނިޓް) 22 އޮގަސްޓު 202328 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/46 ލީޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 20 އޮގަސްޓު 202327 އޮގަސްޓު 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/154ޗައިލްޑް ވެލްބިއިން އޮފިސަރ16 އޮގަސްޓު 202323 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/153އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ16 އޮގަސްޓު 202323 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/152ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ16 އޮގަސްޓު 202323 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/55 ލީގަލް އެސިސްޓަންޓް31 އޮގަސްޓު 202306 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/50ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ރީއިންޓަރގްރޭޝަން ޔުނިޓް)31 އޮގަސްޓު 202306 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/49ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ޑިއުޓީ ޓިމް ޔުނިޓް) 31 އޮގަސްޓު 202306 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/51ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ފޮސްޓަރިންގ ޔުނިޓް) 31 އޮގަސްޓު 202306 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/54 ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (އެޑްވޮކަސީ އެންޑް އެވެއަރނަސް ޔުނިޓް)31 އޮގަސްޓު 202306 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/53 ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 31 އޮގަސްޓު 202306 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/165ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ22 އޮގަސްޓު 202331 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/59ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 08 އޮކްޓޫބަރު 202312 އޮކްޓޫބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/61 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ ( ޑިއުޓީ ޓީމް ޔުނިޓް)08 އޮކްޓޫބަރު 202312 އޮކްޓޫބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/60ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 08 އޮކްޓޫބަރު 202312 އޮކްޓޫބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/58ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 04 އޮކްޓޫބަރު 202310 އޮކްޓޫބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/56ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ސެންޓްރަލް ޔުނިޓް)17 ސެޕްޓެންބަރު 202321 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/179 ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ06 ސެޕްޓެންބަރު 202314 ސެޕްޓެންބަރު 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/179ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ06 ސެޕްޓެންބަރު 202314 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/173އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ05 ސެޕްޓެންބަރު 202314 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/64ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (އިނީޝިއަލް ރެސްޕޯންސް ސެކްޝަން)31 އޮކްޓޫބަރު 202306 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/62 ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ސެންޓްރަލް ޔުނިޓް) 30 އޮކްޓޫބަރު 202306 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/63ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ފޮސްޓަރިންގ ޔުނިޓް)31 އޮކްޓޫބަރު 202306 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/199ޗައިލްޑް ވެލްބިއިން އޮފިސަރ07 ނޮވެންބަރު 202314 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/208ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ (ފިޔަވަތި)12 ނޮވެންބަރު 202319 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/69ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ސެންޓްރަލް ޔުނިޓް)25 ނޮވެންބަރު 202330 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/68ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (އެޑްވޮކަސީ އެންޑް އެވެއަރނަސް ޔުނިޓް)22 ނޮވެންބަރު 202329 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/67ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ22 ނޮވެންބަރު 202329 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/218ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ - ފިޔަވަތި23 ނޮވެންބަރު 202330 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/72ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 05 ޑިސެންބަރު 202311 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/73ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ފޮސްޓަރިންގ ޔުނިޓް)07 ޑިސެންބަރު 202314 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)482-HRS/1/2023/76 ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 24 ޑިސެންބަރު 202328 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2024/3އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ13 ޖަނަވަރީ 202418 ޖަނަވަރީ 2024
(IUL)482-HRS/1/2023/76ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 24 ޑިސެންބަރު 202328 ޑިސެންބަރު 2023-
(IUL)459-HR/1/2024/5އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ13 ޖަނަވަރީ 202418 ޖަނަވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/6 ޗައިލްޑް ވެލްބިއިން އޮފިސަރ13 ޖަނަވަރީ 202418 ޖަނަވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/10 ޓިއުޝަން ޓީޗަރ (ފުލްޓައިމް)17 ޖަނަވަރީ 202424 ޖަނަވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2023/250ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ18 ޑިސެންބަރު 202325 ޑިސެންބަރު 2023
https://www.gazette.gov.mv/iulaan/275591މަސައްކަތު (އިސް ރަށްވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު،ކ. މާލެ)31 ޖަނަވަރީ 202407 ފެބުރުވަރީ 2024-
(IUL)459-HR/1/2024/22މަސައްކަތު (އިސް ރަށްވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު،ކ. މާލެ)31 ޖަނަވަރީ 202407 ފެބުރުވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/24އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އިސް ރަށްވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު،ކ. މާލެ)31 ޖަނަވަރީ 202407 ފެބުރުވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2023/229Medical Officer03 ޑިސެންބަރު 202313 ޖަނަވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/32އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ/ވިލިނގިލީ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު، ވިލިމާލެ10 ފެބުރުވަރީ 202415 ފެބުރުވަރީ 2024
(IUL)482-HRS/1/2024/5ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ07 ފެބުރުވަރީ 202414 ފެބުރުވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2023/228Registered nurse03 ޑިސެންބަރު 202310 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/196ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ05 ނޮވެންބަރު 202312 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/197ކައްކާ05 ނޮވެންބަރު 202312 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/216 ސުޕަވައިޒަރ23 ނޮވެންބަރު 202330 ނޮވެންބަރު 2023
IUL)459-HR/1/2023/196ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ05 ނޮވެންބަރު 202312 ނޮވެންބަރު 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/215 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ23 ނޮވެންބަރު 202330 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/195ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ05 ނޮވެންބަރު 202312 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/240އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ09 ޑިސެންބަރު 202314 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2024/45ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ26 ފެބުރުވަރީ 202404 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/42ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ21 ފެބުރުވަރީ 202429 ފެބުރުވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/51މަސައްކަތު28 ފެބުރުވަރީ 202406 މާރިޗު 2024
(IUL)482-HRS/1/2024/8ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ސެންޓްރަލް ޔުނިޓް)06 މާރިޗު 202414 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/56ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ07 މާރިޗު 202417 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/58މަސައްކަތު( ލ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ.)13 މާރިޗު 202420 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/72ޓިއުޝަން ޓީޗަރ27 މާރިޗު 202417 އެޕްރީލު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/77ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ18 އެޕްރީލު 202429 އެޕްރީލު 2024
(IUL)482-HRS/1/2024/5ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ24 އެޕްރީލު 202402 މޭ 2024
(IUL)482-HRS/482/2024/6ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ24 އެޕްރީލު 202402 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/61ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ19 މާރިޗު 202426 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/71ޓިއުޝަން ޓީޗަރ27 މާރިޗު 202417 އެޕްރީލު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/83ޗައިލްޑް ވެލްބިއިން އޮފިސަރ25 އެޕްރީލު 202405 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/93އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ05 މޭ 202412 މޭ 2024
(IUL)459-HRS/1/2023/196ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 05 ނޮވެންބަރު 202312 ނޮވެންބަރު 2023-
(IUL)459-HR/1/2024/101ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ15 މޭ 202422 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/105އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 19 މޭ 202426 މޭ 2024
(IUL)482-HRS/1/2024/12ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ21 މޭ 202427 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/83ޗައިލްޑް ވެލްބިއިން އޮފިސަރ25 އެޕްރީލު 202405 މޭ 2024-
(IUL)459-HR/1/2024/99ޗައިލްޑް ވެލްބިއިން އޮފިސަރ، ޏ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ08 މޭ 202416 މޭ 2024
(IUL)482-HRS/1/2024/14ސީނިއަރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ03 ޖޫން 202410 ޖޫން 2024
(IUL)459-HR/1/2024/123އެސިސްޓެންޓް ކެއަރ ވޯކަރ30 މޭ 202406 ޖޫން 2024
(IUL)459-HR/1/2024/129މަސައްކަތު - އއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ03 ޖޫން 202410 ޖޫން 2024
(IUL)459-HR/1/2024/111އެސިސްޓެންޓް ކެއަރ ވޯކަރ ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ28 މޭ 202405 ޖޫން 2024
(IUL)459-HR/1/2024/120އެސިސްޓެންޓް ކެއަރ ވޯރކަރ29 މޭ 202406 ޖޫން 2024
(IUL)459-HR/1/2024/131ކެއަރ ވޯރކަރ05 ޖޫން 202412 ޖޫން 2024
އިޢުލާން ނަންބަރު ތަފުޞީލު ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު ސުންގަޑި ލިންކް އެޓޭޗްމަންޓްސް
(IUL)459-HR/1/2019/263އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް03 ޑިސެންބަރު 201912 ޑިސެންބަރު 2019
(IUL)459-HR/1/2019/299އެސިސްޓެންޓް ޝޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް25 ޑިސެންބަރު 201907 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/18ވޮޗަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް13 ޖަނަވަރީ 202022 ޖަނަވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/197އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/198އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/201މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/202ޕޮރޮގްރާމް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/203ސެކުއުރިޓީ އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/204ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/206ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/207އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/209ޕޮރޮގްރާމް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/210ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/215މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/215ސެކުއުރިޓީ އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/216ހެލްތް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2020/217އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/219އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 2020 02 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/221ސެކުއުރިޓީ އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/222މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/225ޕޮރޮގްރާމް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/227ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/56އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް16 ފެބުރުވަރީ 202024 ފެބުރުވަރީ 2020
(IUL)459-HR/1/2020/175އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/177މަސައްކަތު 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/176ކައްކާ 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2021/33އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 30 ޖަނަވަރީ 202104 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/24އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ 26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/25ކައުންސެލަރ 26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/27ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ 26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/26މަސައްކަތު 26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/20އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ 26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/20އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ 26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/19އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ06 ފެބުރުވަރީ 000202 ފެބުރުވަރީ 0002
(IUL)459-HR/1/2021/31ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ 06 ފެބުރުވަރީ 000102 ޖަނަވަރީ 0002
(IUL)459-HR/1/2021/34އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ01 މާރިޗު 000102 އެޕްރީލު 0002
(IUL)459-HR/1/2021/34އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ01 މާރިޗު 000102 މޭ 0002-
(IUL)459-HR/1/2020/223އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ23 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/226ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ26 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020-
(IUL)459-HR/1/2020/226ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ26 ނޮވެންބަރު 202002 ޑިސެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/167ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/168ކައްކާ 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/166އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/165މަސައްކަތު 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2020/173މަސައްކަތު 16 ނޮވެންބަރު 202026 އެޕްރީލު 2021
(IUL)459-HR/1/2020/171އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ 16 ނޮވެންބަރު 202026 ނޮވެންބަރު 2020
(IUL)459-HR/1/2021/84އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 05 މޭ 202112 މޭ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/28އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ26 ޖަނަވަރީ 202102 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/31ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ 16 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021
(IUL)459-HR/1/2021/74 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ15 ޖޫން 202104 އެޕްރީލު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/74 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ14 ޖޫން 202104 އެޕްރީލު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/49އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ16 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/46ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ16 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/47މަސައްކަތު16 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/47މަސައްކަތު16 ފެބުރުވަރީ 202123 ފެބުރުވަރީ 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/94 ކުދިން ބަލަހައްޓާ 16 ޖޫން 202123 ޖޫން 2021
(IUL)459-HR/1/2021/105 ކުދިން ބަލަހައްޓާ 05 ޖުލައި 202111 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/106 ކުދިން ބަލަހައްޓާ 05 ޖުލައި 202111 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/108އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ05 ޖުލައި 202112 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/104ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ04 ޖުލައި 202108 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/104ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ 04 ޖުލައި 202108 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/107މަސައްކަތު 05 ޖުލައި 202112 ޖުލައި 2021
(IUL)459-HR/1/2021/161އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/184ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ( ދ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)21 ސެޕްޓެންބަރު 202128 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/149އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/148މަސައްކަތު15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/205އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202121 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/217އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ28 އޮކްޓޫބަރު 202109 ނޮވެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/184ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ 21 ސެޕްޓެންބަރު 202128 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/177 އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ19 ސެޕްޓެންބަރު 202126 ސެޕްޓެންބަރު 2021-
(IUL)459-HR/1/2021/180މަސައްކަތު20 ސެޕްޓެންބަރު 202126 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/204 އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202121 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/195 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ04 އޮކްޓޫބަރު 202112 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/187ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ (ގދ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)21 ސެޕްޓެންބަރު 202128 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/175އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ( ނ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)19 ސެޕްޓެންބަރު 202126 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/202އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ12 އޮކްޓޫބަރު 202119 އޮކްޓޫބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/223 ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ 07 ނޮވެންބަރު 202115 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/215ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ26 އޮކްޓޫބަރު 202102 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/231އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ޅ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)08 ނޮވެންބަރު 202116 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/158ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ށ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/239އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ - ދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ22 ނޮވެންބަރު 202129 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/238އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ - ތ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ތ. ވޭމަންޑޫ22 ނޮވެންބަރު 202129 ނޮވެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/254އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ - މ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، މ. މުލައް07 ޑިސެންބަރު 202114 ޑިސެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/252އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ - ދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ07 ޑިސެންބަރު 202114 ޑިސެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2021/159މަސައްކަތު15 ސެޕްޓެންބަރު 202122 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2022/14ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޅ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)16 ޖަނަވަރީ 202223 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/16ހެލްތް އޮފިސަރ ( ޏ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)16 ޖަނަވަރީ 202223 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/18ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (ގއ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)16 ޖަނަވަރީ 202223 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/19އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (އއ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)16 ޖަނަވަރީ 202223 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2021/186ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ (ހދ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)21 ސެޕްޓެންބަރު 202128 ސެޕްޓެންބަރު 2021
(IUL)459-HR/1/2022/15މަސައްކަތު (ސ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)16 ޖަނަވަރީ 202223 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/31އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ - ދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ31 ޖަނަވަރީ 202208 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2021/90އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ - ޅ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ޅ. ނައިފަރު01 ފެބުރުވަރީ 202210 ފެބުރުވަރީ 2022-
(IUL)459-HR/1/2022/40އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ - ޅ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ޅ. ނައިފަރު01 ފެބުރުވަރީ 202210 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/38އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ - ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ސ. ހިތަދޫ01 ފެބުރުވަރީ 202210 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/49ކުދިން ބަލަހައްޓާ (ވަގުތީ)- ވ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ09 ފެބުރުވަރީ 202215 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/37އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ - ލ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ލ. ފޮނަދޫ01 ފެބުރުވަރީ 202210 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/60އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ (ވަގުތީ) - ހއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ12 ފެބުރުވަރީ 202217 މާރިޗު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/59ހެލްތް އޮފިސަރ - ހއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ10 މާރިޗު 202217 މާރިޗު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/55އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ - ދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ09 ފެބުރުވަރީ 202216 މާރިޗު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/21ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ17 ޖަނަވަރީ 202224 ޖަނަވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/54އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ - ހދ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ09 ފެބުރުވަރީ 202216 މާރިޗު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/43ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ (އދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ ، އދ.މަހިބަދޫ)02 ފެބުރުވަރީ 202210 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/51އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ - ޅ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ09 ފެބުރުވަރީ 202216 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/53އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ - ތ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ09 ފެބުރުވަރީ 202216 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/52އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ - ލ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ09 ފެބުރުވަރީ 202216 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/65އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ (ނ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ނ.މަނަދޫ)15 ފެބުރުވަރީ 202222 ފެބުރުވަރީ 2022
(IUL)459-HR/1/2022/92އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ - ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގުރައިދޫ27 ފެބުރުވަރީ 202206 މާރިޗު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/94މަސައްކަތު - ލ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ ، ލ.ފޮނަދޫ01 އެޕްރީލު 202208 އެޕްރީލު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/96އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ - ލ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ލ. ފޮނަދޫ01 މާރިޗު 202208 މާރިޗު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/103އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ - ލ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ13 މާރިޗު 202220 މާރިޗު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/104އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ - ލ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ13 މާރިޗު 202220 މާރިޗު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/93އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ - މ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، މ. މުލައް27 ފެބުރުވަރީ 202206 މާރިޗު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/109އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ - ހދ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި03 އެޕްރީލު 202210 އެޕްރީލު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/113އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ - ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ސ. ހިތަދޫ12 އެޕްރީލު 202219 އެޕްރީލު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/136ކުދިން ބަލަހައްޓާ - ށ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ށ.ފުނަދޫ26 މޭ 202202 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/134އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ - ލ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ލ. ފޮނަދޫ26 މޭ 202202 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/141އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ ,ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ސ. ހިތަދޫ29 މޭ 202205 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/167އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ - ނ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ނ. މަނަދޫ14 ޖޫން 202221 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/190އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ - (ވަގުތީ)04 ޖުލައި 202219 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/184އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ27 ޖޫން 202204 ޖުލައި 2022
(IUL)459-HR/1/2022/208ހެލްތް އޮފިސަރ - ބ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ބ. އޭދަފުށި24 ޖުލައި 202203 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/206ކުދިން ބަލަހައްޓާ (ވަގުތީ) - ބ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ބ.އޭދަފުށި24 ޖުލައި 202203 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/207ކައުންސެލަރ - ބ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ބ. އޭދަފުށި24 ޖުލައި 202203 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/185އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ ,ދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ27 ޖޫން 202204 ޖުލައި 2022
(IUL)459-HR/1/2022/213އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ08 އޮގަސްޓު 202215 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/169އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ16 ޖޫން 202223 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/165ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ - ހދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި14 ޖޫން 202221 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/234ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ/ ތ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ތ.ވޭމަންޑޫ17 އޮގަސްޓު 202224 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/209ކައުންސިލަރ,ގއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ގއ. ވިލިގިނލި07 އޮގަސްޓު 202225 ޖުލައި 2022
(IUL)459-HR/1/2022/230އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ - އއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، އއ. ރަސްދޫ14 އޮގަސްޓު 202221 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/246މަސައްކަތު - ބ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ބ.އޭދަފުށި11 އޮގަސްޓު 202218 ސެޕްޓެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/164ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ - ނ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ ، ނ. މަނަދޫ14 ޖޫން 202221 ޖޫން 2022
23 ޖޫން 2022 13:00ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ,ގއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ގއ. ވިލިގިނލި16 ޖޫން 202223 ޖޫން 2022-
(IUL)459-HR/1/2022/172ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ,ގއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ގއ. ވިލިގިނލި16 ޖޫން 202223 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/192ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ،ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ސ. ހިތަދޫ17 ޖުލައި 202224 ޖުލައި 2022
(IUL)459-HR/1/2022/221އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ,ސ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ސ. ހިތަދޫ14 އޮގަސްޓު 202221 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/239ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ /ފ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ފ.ނިލަންދޫ29 އޮގަސްޓު 202205 ސެޕްޓެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/235ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ،ދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ24 އޮގަސްޓު 202231 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/166ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ - އދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ ، އދ. މަހިބަދޫ14 ޖޫން 202221 ޖޫން 2022
(IUL)459-HR/1/2022/263އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ - ޅ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ޅ. ނައިފަރު04 އޮކްޓޫބަރު 202211 އޮކްޓޫބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/262ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ - ޏ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ޏ. ފުވައްމުލައް04 އޮކްޓޫބަރު 202211 އޮކްޓޫބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/233އެސިސްޓަންޓް ކެއަރ ވޯކަރ - ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގުރައިދޫ18 އޮގަސްޓު 202225 އޮގަސްޓު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/245ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ/ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ސ. ހިތަދޫ11 ސެޕްޓެންބަރު 202218 ސެޕްޓެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/265ކުދިން ބަލަހައްޓާ - ށ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ށ.ފުނަދޫ05 އޮކްޓޫބަރު 202212 އޮކްޓޫބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/244ކައުންސެލަރ08 ސެޕްޓެންބަރު 202215 ސެޕްޓެންބަރު 2022
IUL)459-HR/1/2022/262ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ - ޏ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ޏ. ފުވައްމުލައް04 އޮކްޓޫބަރު 202211 އޮކްޓޫބަރު 2022-
(IUL)459-HR/1/2022/275އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ - މ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، މ. މުލައް25 އޮކްޓޫބަރު 202218 އޮކްޓޫބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/271ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ - ގދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ގދ. ތިނަދޫ17 އޮކްޓޫބަރު 202224 އޮކްޓޫބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/315ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ/ދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ05 ޑިސެންބަރު 202212 ޑިސެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/314އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ/ދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ12 ޑިސެންބަރު 202212 ޑިސެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2022/339 މަސައްކަތު27 ޑިސެންބަރު 202204 ޖަނަވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2022/342https://www.gazette.gov.mv/iulaan/22192005 ޖަނަވަރީ 202328 ޑިސެންބަރު 2022
(IUL)459-HR/1/2023/14ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ11 ޖަނަވަރީ 202318 ޖަނަވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/29 އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ02 ފެބުރުވަރީ 202312 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/11ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ 10 ޖަނަވަރީ 202317 ޖަނަވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/46ސެކއިއުރިޓީ އޮފިސަރ (ލ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)21 ފެބުރުވަރީ 202328 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/37އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ(ލ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)16 ފެބުރުވަރީ 202323 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/43ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ21 ފެބުރުވަރީ 202328 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/46ސެކއިއުރިޓީ އޮފިސަރ 21 ފެބުރުވަރީ 202328 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/43ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ21 ފެބުރުވަރީ 202328 ފެބުރުވަރީ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/79އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ / ހއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ހއ. ދިއްދޫ10 އެޕްރީލު 202317 އެޕްރީލު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/100އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ،ޏ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ޏ. ފުވައްމުލައް08 މޭ 202315 މޭ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/109ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ18 މޭ 202325 މޭ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/124އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ19 ޖޫން 202303 ޖުލައި 2023
(IUL)459-HR/1/2023/116ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ,ހއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ ، ހއ.ދިއްދޫ05 ޖޫން 202312 ޖޫން 2023
(IUL)459-HR/1/2023/132ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ/ގއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ގއ. ވިލިގިނލި12 ޖުލައި 202320 ޖުލައި 2023
(IUL)459-HR/1/2023/133ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ،ގއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ގއ.ވިލިނގިލި17 ޖުލައި 202325 ޖުލައި 2023
(IUL)459-HR/1/2023/135އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ/ޏ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ޏ. ފުވައްމުލައް12 ޖުލައި 202320 ޖުލައި 2023
(IUL)459-HR/1/2023/149އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ13 އޮގަސްޓު 202317 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/144އެސިސްޓެންޓް ކެއަރ ވޯކަރ/ހދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި01 އޮގަސްޓު 202308 އޮގަސްޓު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/172އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ،ޅ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ05 ސެޕްޓެންބަރު 202314 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/181ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ-ހދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ14 ސެޕްޓެންބަރު 202321 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/182އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ-ދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ14 ސެޕްޓެންބަރު 202321 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/125އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ /ނ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ނ.މަނަދޫ03 ޖުލައި 202310 ޖުލައި 2023
(IUL)459-HR/1/2023/166ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ-ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ސ. ހިތަދޫ30 އޮގަސްޓު 202306 ސެޕްޓެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/184އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ24 ސެޕްޓެންބަރު 202303 އޮކްޓޫބަރު 2023
https://wއެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ16 އޮކްޓޫބަރު 202326 އޮކްޓޫބަރު 2023-
(IUL)459-HR/1/2023/191އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ31 އޮކްޓޫބަރު 202306 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/189އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ-ބ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ26 އޮކްޓޫބަރު 202302 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/111މަސައްކަތު, ތ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ތ.ވޭމަންޑޫ23 މޭ 202330 މޭ 2023
(IUL)459-HR/1/2023/210ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ15 ނޮވެންބަރު 202322 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/206އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ12 ނޮވެންބަރު 202319 ނޮވެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/220 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ26 ނޮވެންބަރު 202303 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/226އެސިސްޓެންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރ29 ނޮވެންބަރު 202306 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/249އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ19 ޑިސެންބަރު 202326 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/232ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ06 ޑިސެންބަރު 202313 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/243ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ/ޏ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ13 ޑިސެންބަރު 202320 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/236ސީނިއަރ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ/ލ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ06 ޑިސެންބަރު 202313 ޖަނަވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2023/237ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ/ހއ.އެެފް.ސީ.އެސް.ސީ06 ޑިސެންބަރު 202313 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/238ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ/ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު06 ޑިސެންބަރު 202313 ޖަނަވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2023/235ސީނިއަރ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ/އއ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ06 ޑިސެންބަރު 202313 ޑިސެންބަރު 2023
(IUL)459-HR/1/2023/236ސީނިއަރ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ/ލ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ06 ޑިސެންބަރު 202313 ޑިސެންބަރު 2023-
(IUL)459-HR/1/2024/28ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އިސް ރަށްވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު،ކ. މާލެ)31 ޖަނަވަރީ 202407 ފެބުރުވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/29އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އިސް ރަށްވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު،ކ. މާލެ)31 ޖަނަވަރީ 202407 ފެބުރުވަރީ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/44ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ- މ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ26 ފެބުރުވަރީ 202404 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/66ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ-ބ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ20 މާރިޗު 202427 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/57މަސައްކަތު (ޏ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)13 މާރިޗު 202420 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/58މަސައްކަތު( ލ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ.)13 މާރިޗު 202420 މާރިޗު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/76އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ18 އެޕްރީލު 202429 އެޕްރީލު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/73އެސިސްޓަންޓް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ/ހއ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ27 މާރިޗު 202418 އެޕްރީލު 2024
(IUL)459-HR/1/2024/87ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ30 އެޕްރީލު 202408 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/88އެސިސްޓެންޓް ކެއަރ ވޯކަރ30 އެޕްރީލު 202408 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/85ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ30 އެޕްރީލު 202408 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/99ޗައިލްޑް ވެލްބިއިން އޮފިސަރ 08 މޭ 202416 މޭ 2024
(IUL)459-HR/1/2024/104އެސިސްޓަންޓް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރ ، ހއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ19 މޭ 202426 މޭ 2024