ނޫސް ބަޔާން

އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށް ޓަކައި އޮނަރަރީ މަޤާމުތަކުގައި ހުންނަވާ ފަރާތްތަކަކީ ނަޒާހަތްތެރި އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އޮންނަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވާއިރު، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 3 ޑިސެންބަރު 2019ގައި ބޭއްވި ރިވެލި މައުރަޒު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި “އޮނަރަރީ ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބަސަޑަރ”ކަން އެރުވިފައިވާ ގ.ނީރުވީކް އަޙްމަދު ހިޝާންއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއިން ބަލަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާތީ، އެ އޮނަރަރީ މަޤާމުން ގ.ނީރުވީކް އަޙްމަދު ހިޝާން މިއަދު ވަނީ ދުރުކުރެވިފައެވެ.

08 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

02  ފެބުރުވަރީ  2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *