ކ. ގުރައިދޫގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ‘ރީއިންޓަގްރޭޝަން ވޯޑު’ ގެ ނަމުގައި މުޅިން އައު ވޯޑެއް ހުޅުވައިފި – އަމާޒަކީ ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށް ޢާއިލާތަކަށް އަނބުރާ ދިޔުމުގެ ކުރިން އިޖުތިމާޢީ އެކި ހުނަރުތައް އެފަރާތްތަކަށް ދަސްކޮށްދިނުން

މުޖުތަމަޢުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތިބޭ ޚިދުމަތްތެރިންނަކީ އޯގާތެރިކަމާއި އަޅާލުމާއިއެކު، ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން، ގާތުން ޚިދުމަތްދޭ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން މިވުޒާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސިލްސިލާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި.