އޮކްޓޫބަރު 2018ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

އޮކްޓޫބަރު 2018ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ޖުމުލަ 208 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 106 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއީ އޮކްޓޫބަރު މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މައްސަލަތަކުގެ 51 އިންސައްތައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ޖިންސީ ހާނީއްކައިގެ މައްސަލަތަކެވެ. މި ގޮތުން މި ބާވަތުގެ 36 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލާ “ނެޝަނަލް އެލްޑަރލީ އެކްޝަން ޕްލޭން” ވެލިޑޭޓްކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

  ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލާ “ނެޝަނަލް އެލެޑަރލީ އެކްޝަން ޕްލޭން” ވެލިޑޭޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅުންހުރި 23 މުއައްސަސާއަކާއެކު ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ މި ވޯކްޝޮޕްގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި، މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް، ޕޮލިސީ އަދި ޓެކްނިކަލް ލެވެލްގެ 34 އަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ