ބައިނަލްއަޤްވާމީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ދެއްވާ މެސެޖް

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް. އާއިލާތަކުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބޭނުމަކީ އާއިލާތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ އިޖްތިމާއީ، އިގްތިސާދީ އަދި އާބާދީ އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ މެދު މުޖްތަމައުގެ މެދުގައި އޮތް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ދުޅަހެޔޮ އަދި ބަދަހި އާއިލާތަކެއް ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމުކަންކަމާ މެދު ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ހިމެނޭ ގޮތުން މުޅި މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރިކުރުވުން. އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް މިއަހަރުގެ އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި މިވަނީ ވަރަށް ގިނަ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ޟައުފިޝާން ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން އައްޔަންކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ޟައުފިޝާން ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ޟައުފިޝާން އައްޔަންކުރެއްވީ މިއަދު ހެނދުނު މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ޟައުފިޝާން ވަނީ 2002ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2020ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އެކި މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވައިފައެވެ. އެ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި،
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނޫސް ބަޔާން

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ “ކޯވިޑް-19” ރޯގާއާ ގުޅިގެން، އެ ރޯގާއިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން ވަނީ އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައެވެ. – މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބި ކުދިންނާއި މީހުންގެ ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑައިލުން. – މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި، ތަރުބިއްޔަތާއި މުނިފޫހިފިލުމުގެ އިންޒާމުތައް މަރުކަޒުތަކުގައި ހަމަޖެއްސުން. – މަރުކަޒުގައި ދިރިއުޅޭ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ރޯގާ ޖެހިއްޖެ ނަމަ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖަނަވަރީ 2020ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

ޖަނަވަރީ 2020ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމުލަ 243 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 121 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ޖިންސީ ހާނިއްކައިގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެ ގޮތުން މި ބާވަތުގެ 48 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން އިހުމާލުވުމުގެ 43
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ