DG

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ފޯން: 3027506

އީ-މެއިލް: mohamed.rasheed@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދަކީ 23 ޑިސެމްބަރ 2012 ން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އޮފީސް އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި އޮފީހުގެ މަރާމަތްތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އޮފީހުގެ ސްޓޮކް މެނޭޖްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

Image 03

އާމިނަތު ޝިރާނީ ނަޢީމް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ފޯން: 3027611

އީ-މެއިލް: shirani@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިރާނީ ނަޢީމް އަކީ 01 ޖުލައި 1997 ން ފެށިގެން މިމިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ ޖެންޑަރ އެފެއަރސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. އާމިނަތު ޝިރާނީ ނަޢީމްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމާއި، އަންހެނުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމާއި ޢިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، ގެވެށި އަނިޔާއިން އަންހެނުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަދި މީގެއިތުރުން ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން ހިމެނެއެވެ.

Image 04

އާމިނަތު ޝަރީފް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ފޯން: 3027544

އީ-މެއިލް: aminath@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަރީފް އަކީ 29 ޖަނަވަރީ 2017 ން ފެށިގެން މިމިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ ސޯޝަލް ސާރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. އާމިނަތު ޝަރީފްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީގެ ހޮޓްލައިންއާއި ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިންގެ އިތުރުން އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ އެއްމެހާ މައްސަލަތަކަށް އެޓެންޑްކޮށް އެކްޝަން ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި، އެކި ބާވަތުގެ ހާއްނިކައިގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމާއީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސޯޝަލް ވޯކަރުންނަށް ލަފަޔާއި އިރުޝަދުދިނުން ހިމެނެއެވެ.

Image 12

އަކްރަމް ހުސައިން

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ފޯން: 3027509

އީ-މެއިލް: akram@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލް އަކްރަމް ހުސައިން އަކީ 17 ޖަނަވަރީ 2018 ން ފެށިގެން މިމިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ ސޯޝަލް ސާރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. އަކްރަމް ހުސައިންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީގެ ހޮޓްލައިންއާއި ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިންގެ އިތުރުން އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ އެއްމެހާ މައްސަލަތަކަށް އެޓެންޑްކޮށް އެކްޝަން ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި، އެކި ބާވަތުގެ ހާއްނިކައިގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމާއީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސޯޝަލް ވޯކަރުންނަށް ލަފަޔާއި އިރުޝަދުދިނުން ހިމެނެއެވެ.

uney

އުނައިޒާ ހަބީބް

ޑިރެކްޓަރ

ފޯން: 3027521

އީ-މެއިލް: unaiza@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލާ އުނައިޒާ ހަބީބް އަކީ 22 އޭޕްރިލް 1997 ން ފެށިގެން މިމިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިވިޜަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. އުނައިޒާ ހަބީބްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކާއި މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި، މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ނިންމުމާއި، ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ، އަދި މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

Image 035

އަހުމަދު އިމާދް

ޑިރެކްޓަރ

ފޯން: 3027545

އީ-މެއިލް: imad@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އިމާދްއަކީ 11 ފެބްރުއަރީ 2015 ން ފެށިގެން މިމިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ އިންސްޓިޓުޝަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޯރޑިނޭޝަން ޑިވިޝަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. އަހުމަދު އިމާދްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގޭ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތައްކަމުގައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އާއި ފިޔަވައްޗަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މި މަރުކަޒުތަކުގެ ތިބޭ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އަސާސީ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ އެކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

hudhoo

ހުދޫދާ ވަހީދް

ޑިރެކްޓަރ

ފޯން: 3027610

އީ-މެއިލް: hudhoodha@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލާ ހުދޫދާ ވަހީދް އަކީ 18 އޮކްޓޯބަރ 2015 ން ފެށިގެން މިމިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. ހުދޫދާ ވަހީދްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކާއި މަރުކަޒުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

Image 03ދވ×ސ

އައިމިނަތު ޝިހާމާ

ޑިރެކްޓަރ

ފޯން: 3027534

އީ-މެއިލް: shihama@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝިހާމާ އަކީ 08 އޮކްޓޯބަރ 2017 ން ފެށިގެން މިމިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ރިސަރޗް ސެކްޝަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. އައިމިނަތު ޝިހާމާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީއާއި، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކާއި މަރުކަޒުތަކާ ގުޅުންހުރި ޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ، މޮނިޓަރިންގ އަދި ރިސަރޗްއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

dsb

ޙައްވާ އަހުމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން: 3027536

އީ-މެއިލް: hawwa@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ އަހުމަދު އަކީ 13 އޮކްޓޯބަރ 2015 ން ފެށިގެން މިމިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިވިޜަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. ޙައްވާ އަހުމަދުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއާއި، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކާއި މަރުކަޒުތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތްތައް ހޯދުމާއި، މެއިންޓެއިނަންސްއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން ހިމެނެއެވެ.

bfdfndfn

އައިޝަތު ޝިޔާނާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން: 3027600

އީ-މެއިލް: siyaana@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝިޔާނާ އަކީ 05 އޭޕްރީލް 2016 ން ފެށިގެން މިމިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ ޑިސްއެބިލިޓީ ރައިޓްސް އެންޑް ވެލްބީންގ ޑިވިޝަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. އައިޝަތު ޝިޔާނާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޅަފަތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދެނެގަތުމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމާއި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާއި، ހުރިހާ ކުދިން ޝަމިލުކޮށްގެން ކިޔަވާދިނުމާއި، ތަމްރީނާއި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

maashaa

މަރިޔަމް މާޝާ އަހުމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން: 3027549

އީ-މެއިލް: maasha@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް މާޝާ އަހުމަދު އަކީ 28 ނޮވެމްބަރ 2016 ން ފެށިގެން މިމިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ފެމިލީ ވެލްބީންގ ޑިވިޝަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މަރިޔަމް މާޝާ އަހުމަދުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމާއި، އާއިލީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމާއި އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއިން ކުޑަކުދިން ރާއްކާތެރިކުރުމާއި ކުދިންނާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ކުދިންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާ، އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުޑަކުދުންނާއި އާއިލާތައް ދެނެގަނެ، އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

dvsdsbbdsbvd

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން: 3027532

އީ-މެއިލް: ibrahim@gender.gov.mv

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު އަކީ 31 މެއި 2017 ން ފެށިގެން މިމިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ މިޑީއާ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވިޝަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. އިބްރާހިމް މުޙައްމަދުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، މީޑިއާއާއި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ޚަބަރު ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުމާއި، މީޑިއާ އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޢާންމު ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތުކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީގެ މީސްމީޑިއާގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޢާންމުކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ، ދެފުށް ފެންނަ، ވަގުތާއި ހާލަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

Pic Ifadha

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިފާދާ

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

ފޯން: 3027592

އީ-މެއިލް: ifadha@gender.gov.mv

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިފާދާ އަކީ 07 ފެބްރުއަރީ 2018ން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ މި މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް ޑިވިޝަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިފާދާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނީ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީއަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި، މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވައިލުމާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ މުޢާހަދާތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ރިޕޯޓުތަކުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައްކުރުން ހިމެނެއެވެ.