PS

ޟައުފިޝާން ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

 

DG

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް | ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

 

DG

އަކްރަމް ހުސައިން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް | ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، މޮނިޓަރިންގ ރިސަރޗް ސެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

 

 

DG

ފާޠިމަތު ލީނާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް | ފެމެލީ ސަޕޯޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް