މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

      މ. ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ
         ގުރާބުތުނޑި ހިނގުން
         މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ           

 އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ވަގުތު (އާދީއްތަ – ބުރާސްފަތި) 08:00 – 14:00

         3013017
         info@gender.gov.mv

        Gender Ministry
        genderministry
        MoGFSSmv@
        MoGFSSmv

 

ޑިޕާޓްމަންޓް ޑިވިޜަން / ސެކްޝަން / ޔުނިޓް
ކޯޕަރޭޓް އެފައާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްއިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޔުނިޓް3027613audit@gender.gov.mv
ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން3027506admin@gender.gov.mv
ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް އިންވެންޓްރީ ޑިވިޜަން 3027536procurement@gender.gov.mv
ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް އެންޓް އައި.ޓީ ޑިވިޜަން3027593it@gender.gov.mv
ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަން 3027610finance@gender.gov.mv
ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިވިޜަން3027521hr@gender.gov.mv
ޖެންޑަރ އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިން، ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ޑިވިޜަން 3027544gender@gender.gov.mv
ވުމަން އެންޕަވަރމަންޓް އެންޑް ޕްރޮގްރާމް ޑިވިޜަން3027544gender@gender.gov.mv
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ރިސަރޗް ޑިޕާޓްމަންޓްޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ރިސަރޗް ސެކްޝަން3027542policy@gender.gov.mv
ލީގަލް އެފެއަރޒް ސެކްޝަން3027592legal@gender.gov.mv
އެޑްވޮކެސީ، އައުޓްރީޗް އެންޑް މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓްޑިސެބިލިޓީ ރައިޓްސް އެންޑް ވެލް-ބީންގ ޑިވިޜަން3027522disability@gender.gov.mv
ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ފެމިލީ ވެލް-ބީންގ ޑިވިޜަން3027575childrights@gender.gov.mv
އެލްޑަރލީ ރައިޓްސް އެންޑް ވެލް-ބީންގ ޑިވިޜަން3027603elderly@gender.gov.mv
މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޑިވިޜަން 3027532media@gender.gov.mv
ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން3027509
3328393
ssd@gender.gov.mv
އިންސްޓިޓިއުޝަންސް، ކޭސް ސްޕަރވިޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިވިޜަން3027509
3328393
ssd@gender.gov.mv
އިންސްޓިޓިއުޝަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ޑިވިޜަން ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ (އެފް.ސީ.އެސް.ސީ) މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން 3027520institutions@gender.gov.mv
ޝެލްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން 3027520institutions@gender.gov.mv

ފިޔަވަތި 3027626fiyavathi@gender.gov.mv
ކުޑަކުދިންގެހިޔާ އަދި އަމާންހިޔާ3027602hiya@gender.gov.mv

ހއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6500577ha.fcsc@gender.gov.mv
ހދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6528211hdh.fcsc@gender.gov.mv
ށ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6540610sh.fcsc@gender.gov.mv
ނ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6560601n.fcsc@gender.gov.mv
ރ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6580383r.fcsc@gender.gov.mv
ބ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6608472b.fcsc@gender.gov.mv
ޅ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6620390lh.fcsc@gender.gov.mv
އއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6660867aa.fcsc@gender.gov.mv
އދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6680871adh.fcsc@gender.gov.mv
ވ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6700038v.fcsc@gender.gov.mv
މ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6720593m.fcsc@gender.gov.mv
ފ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6740593f.fcsc@gender.gov.mv
ދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6760632dh.fcsc@gender.gov.mv
ތ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6780613th.fcsc@gender.gov.mv
ލ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6800778l.fcsc@gender.gov.mv
ގއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6824656ga.fcsc@gender.gov.mv
ގދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6842583gdh.fcsc@gender.gov.mv
ޏ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6862082gn.fcsc@gender.gov.mv
ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ6888708s.fcsc@gender.gov.mv

 

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސުނީތާ
ލީގަލް އޮފިސަރ
   3027516
   aminath.suneetha@gender.gov.mv  

މަޢުލޫމާތަށް އެދުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ ޒަރިއްޔާއިން، އޮފީހުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އެންމެ ލަސްވެގެން 21 (އެކާވީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ދޫކުރާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބަކަށްޓަކައި، އެ މުއްދަތު އިތުރު 14 (ސާދަ) ދުވަހަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއާއި  14 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ހަތްވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ޙާލަތެއްގައި، މަޢުލޫމާތު ދިނުން ފަސްކުރުން ނުވަތަ އިންކާރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.

*  މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސުނީތާ
ލީގަލް އޮފިސަރ
   3027516
   aminath.suneetha@gender.gov.mv