Shifana

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ، މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ 23 އޮކްޓޫބަރ 2016 ގައެވެ. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކަކީ، މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އެންމެހާ އިދާރާތަކެއްގެ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދީ، މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ތަންތަނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ.