މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް،

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޝީދު

.

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް،

އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ ޝާކިރު

.

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް،

އަލްފާޟިލާ އިފްހާމް ޙުސައިން

.

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް،

އަލްފާޟިލާ ޒިފްލީނާ ޙަސަން

.

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ނައިބު،

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޔުމްނާ

 

.

Shifana

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ، މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ 23 އޮކްޓޫބަރ 2016 ގައެވެ. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކަކީ، މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އެންމެހާ އިދާރާތަކެއްގެ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދީ، މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ތަންތަނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިއުނިކޭޝަން، އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

 

.

ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ، އަލްފާޟިލާ މުނީޒާ އަފީފް

 

.

ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ، އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޒާހިދް

 

.

އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝާލިން

 

.