DrMariumJabyn

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން

ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ 1 އޯގަސްޓް 2017 ގައެވެ. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކަކީ، މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއްގެ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދީ، މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓު ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

DM-Leesha1

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، އަލްފާޟިލާ ލީޝާ މުޙައްމަދު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލާ ލީޝާ މުޙައްމަދު، މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ 5 ޖުލައި 2016 ގައެވެ. ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކަކީ، މިނިސްޓްރީގެ އެޑްވޮކަސީ، އައުޓްރީޗް އަދި މީޑިއާ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދީ، މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓު ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

Deputy2

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، ޑޮކްޓަރ ސުނީނާ ރަޝީދު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ ސުނީނާ ރަޝީދު، މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2 އޮގަސްޓު 2017 ގައެވެ. ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކަކީ، މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ، މޮނިޓަރިންގ، ރިސަރޗް އެންޑް ޑެވަލޮޕްމަންޓާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓަރުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދީ، މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓު ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

Sadiq

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސާދިޤް

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސާދިޤް، މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ 14 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައެވެ. ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސާދިޤްގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކަކީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކާއި މަރުކަޒުތަކުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއި، ފައިސާއާއި ބަޖެޓު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދީ، އަދި މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓު ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

Abida Rasheed

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް، އަލްފާޟިލާ އާބިދާ ރަޝީދު

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް، އަލްފާޟިލާ އާބިދާ ރަޝީދު، މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ 15 ޖޫޏް 2017 ގައެވެ. ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް އަލްފާޟިލާ އާބިދާ ރަޝީދުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކަކީ، އޮފީހުގެ އިދާރީ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދީ، މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓު ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

Shifana

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ، މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ 23 އޮކްޓޫބަރ 2016 ގައެވެ. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކަކީ، މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އެންމެހާ އިދާރާތަކެއްގެ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދީ، މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ތަންތަނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ.