މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ ޝާކިރު

 

 

 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

އަލްފާޟިލާ އިފްހާމް ޙުސައިން

 

 

 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

އަލްފާޟިލާ ޒިފްލީނާ ޙަސަން

 

 

 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބް

 

 

 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

ޑރ. އަބްދުލް މަލިކް