މެލޭޝިޔާގައި ބާއްވާ 3 ވަނަ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކު ހައިލެވަލް މީޓިންގް އޮން ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ތާރީޚް
މެލޭޝިޔާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 3 ވަނަ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކު ހައިލެވަލް މީޓިންގް އޮން ޗައިލްޑް ރައިޓްސްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ބަިއވެރިވެވަޑަިއގެންފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އޭޝިޔާ އާއި ޕެސިފިކް ޤައުމުތަކުން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީޤެ ލަނޑުދަނޑިތައް (ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވޮލަޕްމަންޓް ގޯލްސް) ޙާޞިލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށާއި އެޤައުމުތައް އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީގޮތުން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްޙީ ފަރުވާ އެންމެންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން…

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުންދާ އަންހެންބޭފުޅުންނާއެކު މަސައްކަތްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އަންހެންކުދިންނަށް ހޯދާދީފި

ތާރީޚް
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުންދާ އަންހެންބޭފުޅުންނާއެކު މަސައްކަތްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އަންހެންކުދިންނަށް ވަނީ ހޯދާދީފައެވެ. އަންހެންކުދިން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤްސަދުގައި ހިންގި މިހަރަކާތުގައި އުމުރުން 16 އަހަރާއި 17 އަހަރުގެ 27 ކުދިން ބައިވެރިވިއެވެ. އެއް ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިހަރަކާތުގައި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި، އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް އަދި މީޑިއާ ފަދަ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަންހެން ބޭފުޅުންނާއެކު…

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ބ. އަތޮޅުގެ ތުޅާދޫގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ފާހަގަކޮށްފި

ތާރީޚް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި ބ. އަތޮޅު ތުޅާދޫ ކައުންސިލްއާއި ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް މިއަދު ފަށާފިއެވެ. މި ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބ. ތުޅާދޫގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދް ޒަކީ އާއި، މޯލްޑިވްސްޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯ އާއި އެއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ ވެރިންނާއި، ކަމާބެހޭ…

މޯލްޑިވްސް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާ ބޭސް (އެމް.ސީ.ޕީ.ޑީ) މިނިސްޓްރީގައި ލޯންޗްކޮށްފި

ތާރީޚް
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާބޭސް (އެމް.ސީ.ޕީ.ޑީ) މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ. މީގެފަހުން މި ޑޭޓާބޭސް މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 19 ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެއެވެ. މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގެ ރިފަރަލްފޮނުވުމާއި ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ފަސޭހައިން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ވަކިވަކި މަސައްލަތަކުގައި…

ރާއްޖޭގެ 19 އަތޮޅުގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް ވިއުގައަކުން ގުޅާލައިފި

ތާރީޚް
ރާއްޖޭގެ 19 އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި އެ ސެންޓަރުތަކާ ދެމެދު ވިއުގައެއް ޤާއިމްކޮށް، އެ ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާ ސެންޓަރުތައް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅާލެވޭނެ އިންތިޒާމް މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް، ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުން ދެމުންދާ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ…

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިއެރުމަށާއި ލާބައަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމިގެގޮތުން 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސްއެބިލިޓީ އެވޯޑް ދިނުން

ތާރީޚް
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިއެރުމަށާއި ލާބަޔަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލް ގުޅިގެން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސްއެބިލިޓީ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް މިއަދު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި މިޙަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. މީގެ…