SidhathaShareef-200x300

ޝިދާތާ ޝަރީފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް (17 ނޮވެންބަރު 2018 – 05 ފެބުރުވަރީ 2020)

minister

ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (22 ޖޫން 2016 – 16 ނޮވެންބަރު 2018)

Anil

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިލް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ (1 ޖުލައި 2014 – 21 ޖޫން 2016)

Shakeela

ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ (21 ނޮވެމްބަރ 2013 – 01 ޖުލައި 2014)

amal

ޑރ. އާމާލް އަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް (09 ޖުލައި 2013 – 21 ނޮވެމްބަރ 2013)

Azima-Shakoor

އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް (10 އޭޕްރިލް 2013 – 01 ޖުލައި 2013)

Dhiyana-nujupsq6satdulc54khxr8gq4s1ooj002mco570yx0

އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ދިޔާނާ ސައީދް

މިނސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް (07 މެއި 2012 – 19 ނޮވެމްބަރ 2012)

Dr.Aminath_Jameel

ޑރ. އާމިނަތު ޖަމީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ (ނޮވެމްބަރ 2008 – ފެބްރުއަރީ 2012)

aisha

އައިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ޖުލައި 2005 – ނޮވެމްބަރ 2008)

Aneesa

އަނީސާ އަހްމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެނޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ (11 ނޮވެމްބަރ 2003 – 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2004)
މިނިސްޓަރ އޮފް ވިމެން އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ (09 އޮކްޓޯބަރ 2002 - 11 ނޮވެމްބަރ 2003)

Raashida

ރާޝިދާ ޔޫސުފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ވިމެން އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ (11 ނޮވެމްބަރ 1998 – 9 އޮކްޓޯބަރ 2002)
މިނިސްޓަރ އޮފް ވިމެންސް އެފެއަރސް އެންޑް ސޯޝަލް ވެލްފެއަރ (6 ނޮވެމްބަރ 1996 – 11 ނޮވެމްބަރ 1998)
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް ވިމެންސް އެފައަރސް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް (11 ނޮވެމްބަރ 1993 – 6 ނޮވެމްބަރ 1996)