މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ފަރާތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޙާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި

ތާރީޚް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޙާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މިއަދު ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބޭއްވުނު މި ހަރަކާތްތަކުގައި ސްރިލާންކާގެ ޕެރަ-ސްވިމިން ޗެމްޕިއަނުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމްގެ ފެތުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސްވިމިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި އާއިލާތަކަށްވެސް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ، ކޮންމެ…

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްރިލަންކާގެ 3 ޕެރަ-ސްވިމިން ޗެމްޕިއަނުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި.

ތާރީޚް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްރިލާންކާގެ 3 ޕެރަ-ސްވިމިން ޗެމްޕިއަނުންނާއި 1 އޮފިޝަލަކު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ސްރިލާންކާގެ ޕެރަ-ސްވިމިން ޗެމްޕިއަނުންނަކީ ސްރީލަންކާގެ ސިފައިންގެ ހިދުމަތުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް، އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ލިބިފައިވާ ޒަހަމްތަކާ ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ 3 ބޭފުޅުންނެވެ. މި ހާދިސާތަކަށްފަހުވެސް، މި ބޭފުޅުންނަކީ ސްރީލަންކާގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި…

ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އާއި ސްޕޮންސަރުންނާއި އެކު އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި

ތާރީޚް
ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ސްޕޮންސަރުންނާއި އެކު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންސ (އެމް.އޯ.ޔޫ) ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ހަފްލާގައި މިނިސްޓްރީއާއިއެ އެކު އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކުގައި ސޮކޮށްފައިވަނީ މެގާ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސް، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް، މޯލްޑިވްސް ލައިފް ގާޑް އެސޯސިއޭޝަން، ނިއު ލެގޫންސް، ސީ ސްޕޯޓްސް، ޕްރިންޓް ލެބް، ނެކްސްޓް އިނޮވޭޝަން، އަދި ޕަރސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރސް…

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ބައިވެރިވުން މުޖުތަމަޢުގައި އިތުރުކުރަންޖެހޭ

ތާރީޚް
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ރަންވޭލާ" ކެމްޕެއިންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ލ.އަތޮޅު ގަން އަދި ފޮނަދޫގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން  ހިންގައިފިއެވެ. މުޖުތަމަޢުގައި އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމާއި، އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތްތައް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، އެމީހުންގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަކެޔޮކަން އިތުރުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުން މިސެކްޝަންތަކުގައި 100 އަށް ވުރެން ގިނަ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ލ.އަތޮޅުގައި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ރަންވެލާ"…

އަންހެންނުނަށާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ 16 ދުވަހުގެ އެކްޓިވިޒަމް ކެމްޕެއިން މިނިސްޓްރީން ފެށުން

ތާރީޚް
އަންހެނުންނަށާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދާ 16 ދުވަހުގެ އެކްޓިވިޒަމް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި ޔޫ.އެން ވިމެން ގުޅިގެން ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިނެއް މިއަދު ވަނީ ޅަވިޔަނި އަތޮޅުގައި ފަށާފައެވެ. މި ކެމްޕެއިންގެ މަޤްސަދަކީ ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ މެދު މުޖުޠަމައުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އަދި މިފަދަ ޢަމަލުތަކާ މެދު އާއްމުންގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތް ދެނަގަތުމަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެވެ.  …

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑަ ފެމިލީއިން އިޖްތިމާޢީ ޙިދުމަތްތެރީންގެ ހުނަރާއި ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ތާރީޚް
އިޖްތިމާޢީ ޙިދުމަތްތެރީންގެ ހުނަރާއި ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި މިއަދު ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އޮނަރަބަލް ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީގެ ވާހަކަ ފުޅުގައި އަނިޔާ އާއި އިހުމާލުގެ މައްސަލަތައް މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓްކުރާ މިންވަރު ދުވަހުންދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި މި ތަމްރީނުގެ ސަބަބުން މިފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ…