ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ފިޔަވަތި މަރުކަޒުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއެކު ދެ ކުންފުނިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ތާރީޚް
ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ފިޔަވަތި މަރުކަޒުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއެކު ދެ ކުންފުނިން މިއަދު ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގާ ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާތީ، ކުދިން ބިނާކުރުމަށާއި އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްފަދަ ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއާއެކު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑީންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ.) އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ދެ ކުންފުނިން ވަނީ ފިޔަވަތީގައި މަސައްކަތްކުރާނެ…

ޢުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ “ރަންވޭލާ” ކެމްޕޭންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ތާރީޚް
ދޮށީޢުމުރުގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ހިންގާ "ރަންވޭލާ" ކެމްޕެއިންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބ.އަތޮޅުގެ 13 ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިގޮތުން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ބައިވެރިވުން މުޖުތަމަޢުގައި އިތުރުކުރުމަށާއި، އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތްތައް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި 180އަށްވުރެން ގިނަ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، އުމުރުން…

ފިޔަވަތީގެ ކެއަރވަރކަރުންނަށް “އަރލީ ޗައިލްޑްކެއަރ” ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ތާރީޚް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ ޖަމިއްޔާއާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުކަމުގައިވާ "ފިޔަވަތި"ގެ ކެއަރވަރކަރުންނަށް "އަރލީ ޗައިލްޑް ކެއަރ" ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުމުގެގޮތުން ރޭގަ ފިޔަވަތީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަމްރީންގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. ފިޔަވަތީގެ 20 ކެއަރވަރކަރުންނަށް ހިންގި މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ބައިތަކުގެތެރޭގައި "ބޭބީ ކެއަރ އަދި ބޭބީ ބާތް"، "ވީނިންގ"، "ކޮމްޕްލިމެންޓަރީ ފީޑިންގ"، "ހައިޖީނިކް ނީޑްސް އޮފް ޓޮޑްލަރސް"،…

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ ސޯޝަލް ވާރކަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއެޖް ޓްރެއިނިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

ތާރީޚް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ ސޯޝަލް ވާރކަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއެޖް ޓްރެއިނިންގ ކޯހެއް ވަނީ 29 ޖަނަވަރީ 2017ގައި ފަށާފައެވެ. 9 ފެބްރުއަރީ 2017 އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބެޗްގައި މިނިސްޓްރީގެ 28 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެއެވެ. މި ކޯސް ފެށުމުގެ ސެޝަންގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދް ޒަކީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ…

ފިޔަވަތީގެ ކެއަރވަރކަރުންނަށް “އަރލީ ޗައިލްޑްކެއަރ” ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ތާރީޚް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ ޖަމިއްޔާއާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުކަމުގައިވާ "ފިޔަވަތި"ގެ ކެއަރވަރކަރުންނަށް "އަރލީ ޗައިލްޑް ކެއަރ" ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިމަރުކަޒުގައި މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދަނީ 10 އަހަރުން ދަށުގެ 85 ކުދިންނެވެ. ފިޔަވަތީގެ 20 ކެއަރވަރކަރުންނަށް ހިންގި މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ބައިތަކުގެތެރޭގައި "ބޭބީ ކެއަރ އަދި ބޭބީ ބާތް"، "ވީނިންގ"، "ކޮމްޕްލިމެންޓަރީ ފީޑިންގ"، "ހައިޖީނިކް ނީޑްސް އޮފް ޓޮޑްލަރސް"، "ސޭފްޓީ ނީޑްސް"، "ޓްރީޓިންގ މައިނަރ…

ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އާޓްސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް އެން. ސީ. އޭ.އާއެކު މިނިސްޓްރީއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ތާރީޚް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އާޓްސް (އެން. ސީ. އޭ.)އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިން (އެމް. އޯ. ޔޫ.) އެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި އެމް. އޯ. ޔޫ.ގެ ދަށުން ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް އެން. ސީ. އޭ.އިން އާޓް…